Inzicht in spiritualiteit

Het huis

Het huis gebruiken we  als metafoor.
We stellen een levend wezen voor als een gebouw.

Kijken naar jezelf

Spiritualiteit gaat over het 'kijken naar jezelf'; de wens tot verdieping en zelfverwerkelijking.

Spirituele oefendisciplines zoals yoga,meditatie,reiki,tai -chi hebben hun oorsprong in de oosterse culturen. De christelijke spiritualiteit kent als middel om jezelf te leren kennen o.a de pelgrimstocht. Maar in beide gevallen gaat het over het stellen van vragen: 'Wie ben ik?' en 'Waarom ben ik hier?'.

Een praktische invulling en integratie van spiritualiteit in je leven levert het volgende op:
- je geeft je lichaam meer energie 
- je maakt je geest sterker  en verstrekt voedsel aan je ziel
- het verbindt je met de sterke en goddelijke kracht van dit universum 

Spirituele kennis vergroot je kans om je doelen te bereiken en een effectief levensplan samen te stellen. De kracht van zelfkennis verbindt je met je ware zelf, je ziel. De essentie van spiritualiteit is al in jezelf aanwezig. De betekenis van spiritualiteit is: je ultieme aard, wie je echt bent.

De spirituele weg gaat verder dan de uiterlijke verschijningsvorm en de vijf zintuigen, en leidt je naar een intuïtieve voorstelling van de oorzaken achter uiterlijke omstandigheden.

Om je wereld te veranderen en op een hoger plan te brengen is het noodzakelijk je manier van kijken te transformeren en te verbeteren. Je brengt je zelfbewustzijn in één lijn met iets waarvan je niet eens wist dat je het in je had. Ook al denk je dat je klein en beperkt bent, spiritualiteit zegt dat dit niet zo is. Er bestaat een groot, goddelijk licht in jezelf.

Spiritualiteit zegt: 'Er is meer'.
Spiritualiteit is het geloof in jouw band met het Goddelijke. Het doel van een spirituele ontwikkeling is het verbeteren van deze band en daardoor het Goddelijke in jezelf en alles om je heen kunnen herkennen.

Het woord spiritualiteit is nauw verbonden met de woorden inspireren en expireren(aflopen): wanneer je vol spirituele energie zit, voel je een enorme inspiratie, en als de spiritele kracht je lichaam verlaat, expireert je tijd op deze aarde.

Er zijn twee hoofdthema's van de spirituele reis:

Sta jezelf toe om vol van inspiratie te zijn, iets wat je kunt vertalen met liefde, vreugde, wijsheid, vrede en dienstbaarheid.

Dat betekent misschien dat je weggevoerd wordt van de omstandigheden die nu misschien zo belangrijk voor je zijn.

 

Spiritualiteit leert je naar binnen te kijken en te vinden wat je in jezelf zoekt. Het woord ziel betekende ooit 'zetel van het leven, het principe van het leven.' en wanneer iemand sterft zeggen we ook 'de ziel heeft het lichaam verlaten'.

In elke wijsgerige traditie vragen mensen zich af 'wie ben ik'.  Deze vraag gebruikt men om mensen verder te laten kijken dan de identiteit waaraan ze gewend zijn, naar een dieper besef van hun essentiële aard.

 

 

 

Ontdekken wie je bent'

Alle religieuze tradities kennen hun eigen versies of varianten. Het christendom heeft de 'via negativa' van de woestijnvaders, het jodendom de mystieke praktijk van de kabbala en het boeddhisme richt zich op het ontwikkelijken van inzicht.

Verlichting.
Op het absolute niveau is er sprake van een goddelijke aanwezigheid of heilige dimensie die aan deze wereld ten grondslag ligt en die de wereld zijn betekenis geeft. Wanneer je op dit niveau komt, zie je de diepere werkelijkheid, op dezelfde manier als dat de mysticus God overal in ziet.

Het pad van inzicht kan je in zijn verschillende vormen in directe of minder direct leiden naar een ervaring of een wetenschap van dit absolute werkelijkheids niveau.

Deze wetenschap noemt men in het Oosten Verlichting of bevrijding.
In het Westen noemen ze dit gnosis, het Latijndse woord voor 'weten'.

Geestelijke ontwikkeling gaat niet over slimmer worden. Geestelijke ontwikkeling gaat over het loslaten van de greep die de 'negatieve' emoties hebben op je geest en het vergroten van de kracht van de 'positieve' kwalieiten van je geest.

Je emotionele intelligentie aanspreken vormt een groot deel van je geestelijke en spirituele ontwikkeling.