Startpagina

Mystici en helers

'De christen van de toekomst zal een mysticus zijn,
of hij zal niet zijn'. 
Karl Rahner 

Wat heeft de oude mystiek ons te zeggen. De mystiek leert ons dat de wereld-niets anders is dan de verschijning van het goddelijke. Daartoe worden we uitgenodigd om ons ware wezen te zien: God die huist in ons hart.

En ieder mensenhart is uniek en éénmalig. Jij bent een goddelijke buitenkans. Daar kunnen we in dit leven zelf achter komen.

 

 

Wat is mystiek?

Mystiek is een training van het innerlijk. 
Mystiek bestaat uit een overzicht, waar alle wegen samenkomen. Hierdoor onstaat een ander soort bewustzijn. De fases die we doormaken in het omvormingsproces zijn: de woestijn, de donkere nacht en de top van de berg. De mystieke weg is een psychische weg, van innerlijke 'loutering'. Mystiek geeft de eigenheid, echtheid en authenticiteit weer van de individuele mens. Kenmerken zijn wijsheid en overgave.

Spiritualiteit wijst op datgene wat mensen beweegt, dat is het verschil.

Het doel van de mystiek is de remedie tegen het menselijk lijden of het ervaren van het werkelijke Zelf. Een onderzoek naar de oorzaken van het lijden, de onwetendheid over je ware natuur. Doelloosheid veroorzaakt pijn.

De overeenkomst in psychotherapie en mystiek is de zelfontwikkeling. Maar de psychoanalyse heeft geen oplossing voor zingeving. De psychoanalyse analyseert zin(geving) als een uiting van kinderlijk verlangen naar afhankelijkheid en vrees voor machteloosheid.

Mystiek heeft als uitganspunt dat de realiteit die wij waarnemen verwrongen is, lijden is daar het gevolg van.

Eénwording met 'God' betekent niet 'een verzinking' maar volwassen worden uit elke vorm van afhankelijkheid, ook uit de religieuze.

Zin.
Zin is een kwestie van gewaarwording, verruiming en verdieping. Het is een onderscheid tussen bewustzijn en de inhoud van het bewustzijn. Bewustzijn is de basis van het bewuste leven, dit onderscheid zich van gedachten, sensaties en beelden. Mystieke intuïtie heeft de functie van een vermoeden van een breder bestaan. Het maakt een vorm van gewaarwording en kennis mogelijk die onderlinge verbanden tussen mensen en dingen waarneemt. Ze beoordeelt niet en kent geen verschillen.

Het doel is een grotere betrokkenheid bij de werkelijkheid i.p.v haar te verdringen. 

 

 

 

Mystiek woordenboek

Berg
een berg biedt een gezonde omgeving en een plaats
waar men zich uit de wereld kan terugtrekken.

uit: Feng shui  'De chinese kunst van  het leven in harmonie met je omgeving '

Mystiek.
Mystiek is de kunst van het éénworden met de werkelijkheid.

Mysterie.
Van het mysterie kun je de contouren verkennen, maar uiteindelijk moet je het in zijn waarde laten.

Mystieke kennis.
Mystiek kennen is binnen de eigen beleving met een zekere onmiddellijkheid iets gewaarworden van God.

Eenheidservaring.
Een eenheidservaring is een vereniging met God. God kennen, dat is éénworden met God, vergoddelijking en dat door zichzelf te worden.

Zieners.
Zieners zijn 'geroepenen ' die in woord en daad getuigden van de kloof tussen ideaal en werkelijkheid.

Visioenen.
Visioenen; zijn dit bewuste of onbewuste beelden die onstaan uit het dualisme tussen lichaam en geest!

Woestijnvaders.
Zij bestudeerden onze psychische werkelijkheid.
De beste manier om met onze gevoelens en gedachten om te gaan is om ze systematisch te bestuderen . Wat is de grote betekenis van b.v de woede die we ervaren. Onderdruk ze niet. Misschien wil ze duidelijk maken dat ik anderen teveel macht heb gegeven. Een gedachte is op zich niet slecht. Ga na welke kracht erin schuilt. Het is een alarmsignaal. Als ik het onderdruk raak ik het niet kwijt en zal het mij verwoesten. 

De slang.
De slang stimuleert door zijn vragen zodat de vrouw verlangt inzicht te krijgen en te weten. De kennis van het verschil is het vermogen het leven te vernieuwen. De slang is ook het enige dier, dat een naakt vel heeft en zijn huid steeds vernieuwt. De slang is het symbool van een zich steeds vernieuwend leven. De slang bemiddelt de overdracht van kennis. 

De weg tot heling

In vijf stappen:

1. zoeken - de geest opent zich om op weg te gaan naar het nog niet bekende. Peil je eigen scheppingskracht.

2. vinden - contact vinden met het gezochte. Je begeven in dit proces is op zich reeds een vinden.

3. bevreemdende ervaring - dit vinden is geen ik-bevestiging. Het is een bevreemdende ervaring. Alle voorafgaande denken voel- categorieën raken ontkoppeld.

4. Vertrouwen- overgave aan deze ervaring betekent gedragen worden. Alles is nu contrastrijker.

5. Al wat bestaat - is tot onze beschikking. Wij zijn doorspoeld van het éne werkelijke 'er zijn'.  Wij zijn ook in alles mede-aanwezig.

Wij scheppen mee omdat we aan alles zijn diepere ziel teruggeven.

Innerlijke houding.
Dit vraagt een andere innerlijke houding. Alertheid, wakker blijven en je eigen zwakke punten kennen. Voorbereid zijn op welke ontmoeting of handeling ook.

 

 

De vijf elementen.

Aarde, lucht, water, vuur en licht.
Dit zijn de feiten waarmee en waaruit wij leven. Zij zijn ons gegeven en wij zijn er in meer of mindere mate van afhankelijk.

Licht en aarde.

Licht is nodig om het groen, de kracht waar alle leven aan 'ontspruit' tot ontwikkeling te brengen.Groen staat voor vitaliteit, levensvreugde, gezondheid en welvaart. De verandering in de plantenwereld wordt geregeerd door de wet der verandering. Deze wet kenmerkt zich door  tijden.

De tijden der verandering zijn; a. de vormverandering, dit is de verandering die loopt van wild, woekerend naar streng opgebouwd of gestructureerd. b. de stofwisseling; dit zijn materiële veranderingen die zijn te proeven. c. de kleurverandering; vaak maakt een plant de  indruk van kleur te veranderen. d. de geurverandering, de geurbeleving levert de ervaring van geestelijke hoedanigheid op.

Lucht en water.
De diepste ruimten die we kunnen beschouwen, hemel en zee, zijn blauw.

Blauw is de kleur van de introversie, rust en instantie, eerder ontvangend dan uitstralend. Traditioneel gezien belichaamt blauw het vrouwelijke; de blauwe sterrenmantel van de moeder Gods symboliseert de menselijke ontvankelijkheid voor het geheim van het universum. Blauw leidt ons weg van de medemens naar ons eigen centrum. Hoe dieper des te meer roept de mens in het oneindige, wekt het in hem het verlangen naar het zuivere en tenslotte naar het bovenzinnelijke.

 

Vuur.
Rood is bij uitstek de kleur van het vuur. De kleur rood staat voor de levenskracht en passie. Traditioneel een mannelijke kleur. Rood is ook de kleur van de liefde en het martelaarschap. Het zit in het pure rood van de roos en in het bloed van Christus als zinnebeeld van de onvoorwaardelijke overgave aan de wil van de vader en aan het leven.

De rode kleur heeft ook agressieve kanten; zij werd aan de oorlogsgod mars en aan de hartstocht toebedeeld.

De ruimte, de tijd, de geuren, de kleuren, onze ontwikkeling en die van de planten worden geïnspireerd.

Mystiek versus Psychotherapie.

De nieuwe ziekten van de ziel zijn shoppen en images maken. Wat zijn we aan het doen!
In de chaos rondom ons hebben we een 'innerlijke ruimte' nodig, een psyche die ons vult.
Een Innerzone.

De psychotherapie kan ons helpen de stagnatie te doorbreken die ontstaat bij rouw en verlies.
Zij richt zich op de individuele vervormingen die voortkomen uit de persoonlijke geschiedenis. Zij negeert de culturele vervorming; het gesanctioneerde zelfbedrog.
Cliënten zoeken verlichting voor hun lijden. Ze hebben hun eigen ideeën over de manier waarop die bereikt kan worden. Wat ze denken te missen moet de therapeut ze geven. De therapeut moet de cliënt in staat stellen in te zien dat hij degene is die verhindert dat hij krijgt wat hij nodig heeft.

Omvorming.
Omvorming staat tegenover normale veranderingsprocessen die vanuit onszelf plaats vinden. Die beginnen bij onze uiterlijke gedragingen. De mystiek werkt van binnenuit en laat ons vanuit haar eigen centrum functioneren.
Mystiek bewustzijn brengt een grotere verschuiving naar een groter evenwicht tussen het object en het subject. Het object dat zich richt op beheersing en verwerving i.t.t de gewaarwordingen van de onderlinge verbondenheid van één werkelijkheid.

In de mystiek worden deugden nagestreefd die afwijken van ons egoïsme, die een vorm van gewaarwording en kennis mogelijk maakt die onderlinge verbanden tussen mensen en dingen waarneemt en deze niet beoordeelt en verschillen uitsluit.

Mystagogie.
Mystici moeten de voorbereidende fase dormaken van het 'leren-leren'. Om het vermogen te ontwikkelen om te ontvangen. Om je over te geven aan Zijn zorg. Dit vereist een geestelijk proces.
a. het innerlijk vermogen om iets te verwerken en te doorleven.
b. het vermogen om iets tot je door te laten dringen.
Want het verstand registreert slechts.
Doel: een grotere betrokkenheid bij de werkelijkheid i.p.v haar te verdringen.

Vraag.
'Waar in de mens geen vraag leeft, daar is ook geen antwoord van de Geest'.
Wat zou in deze tijd belangrijk zijn? De relatie ziekte en gezondheid is belangrijk.
Er is veel ontdekt op de volgende gebieden:
1. de invloed van ziel en lichaam door ziekmakende beelden.
Is er iets binnengetreden waar je mee in het reine moet komen.
2. werk in liefde: niet wat je doet, maar hoe je het doet.
Je gedachten bepalen je gevoelens en gedrag. Ook lezen wordt als ervaring opgeslagen en is dus afhankelijk van onze beoordeling.

De woestijnvaders.

De methode van de woestijnvaders vereist dat we onze gedachten onder de loep nemen om te zien of ze ons ziek maakt of gezond of neerdrukt. De beste manier om met onze gevoelens en gedachten om te gaan is door ze systematisch te bestuderen. Bijvoorbeeld hoe wij grote woede ervaren. Wat is de betekenis daarvan, onderdruk het niet. Een gedachte op zich is niet slecht. Welke kracht schuilt erin?

Woede uiten betekent: ik laat me niet kapot maken. Het is een alarmsignaal. Als ik het onderdruk raak ik het niet kwijt en zal het mij verwoesten. We zijn niet verantwoordelijk voor de gedachten die in ons opkomen maar wel voor de manier waarop we er mee omgaan. Je moet er na je analyse mee breken.

Agressie zorgt ervoor dat je je niet identificeert maar afstand zoekt die nodig is. Luister naar je agressie, trek bepaalde grenzen, zorg beter voor jezelf.

Autogene training.
Leer positief denken door middel van een autogene training waarbij je positieve dingen tegen jezelf zegt en woorden die vertrouwen wekken.


Spiritualiteit moet de kracht hebben het leven vorm te geven. Ze moet blijken uit het concrete leven. Spiritualiteit als een weg om gezond te leven.
door: ordening en evenwicht, uiterlijke discipline geeft ook struktuur aan het innerlijk leven, tijdsindeling handhaven, voeding en werk. Ook onze manier van wonen is belangrijk.
En zoek een realtie met iemand waar je van leert jezelf te ontwikkelen.

Als ik mijn leven zelf vorm en het realiseer op een manier die mij goeddoet en bij mij past dan heb ik ook zin in het leven. Spiritualiteit is luisteren naar dat deel dat buiten mij is.