Startpagina

Zeven chakra's

Ons leven is een zoektocht waarin onze persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Om je bewust te worden van je eigen ontwikkelings-mogelijkheden op deze bewustwordingsreis is het zaak om de problemen die je kwellen aan te pakken. Het chakrasysteem is een hulpmiddel om te onderzoeken hoe menselijk gedrag vorm krijgt en begrepen kan worden.

Het chakrasysteem is een wijsgerige weergave van het universum. Elk van de zeven niveaus stelt belangrijke gebieden van het menselijk leven voor. Onderwerpen zoals liefde en relaties, macht en spiritualiteit, emotie en instinct worden onderzocht en vanuit deze context krijg je zicht op je eigen heelwordingsproces. 

De volgorde van de chakra's is de organisatiestructuur die wij scheppen om tegen de wereld opgewassen te zijn. Het integreert technieken uit de bio-energetica, visualisatietechnieken, dieptepsychologie, meditatie en integratiefilosofieën(Jung).

Door deze volgorde begrijpen wij onze afweermechanismen en behoeften, en leren we hoe we het evenwicht kunnen herstellen. Het omspant lichaam, geest en ziel.
Om onze programma's aan de gang te krijgen moeten we onze energiestromen activeren. Net als bij elektriciteit het geval is, is onze stroom bipolair. Onze belangrijkste energiebanen lopen verticaal, terwijl er subtielere stromen in andere richtingen lopen. Zo hebben we twee belangrijke polen: de op de aarde gerichte pool waarmee we in ons lichaam contact maken, en de pool van bewustzijn, die we via onze geest ervaren.

Wanneer we via het lichaam energetisch contact maken, heet dat aarden. We maken contact met de aarde, via onze voeten en benen. Deze verbinding zorgt dat we ons veilig voelen, levendig, op onszelf geconcentreerd en in onze omgeving geworteld.

Bewustzijn ontstaat vanuit het ongrijpbare, dat we geest noemen. Het is ons innerlijk inzicht, ons geheugen, het zijn onze dromen en opvattingen. Het organiseert ook de met onze zintuigen waargenomen informatie. Wanneer het bewustzijn van het lichaam wordt losgemaakt, is het vaag en dromerig en leeg, maar tot grote reizen in staat. Wanneer het met ons lichaam is verbonden, ervaren we een dynamische energiestroom door heel ons wezen. We hebben het systeem ingeschakeld, zodat we op verschillende frequenties kunnen afstemmen. De chakra's worden dan stations, die op verschillende frequenties ontvangen en uitzenden. Ze lopen trouwens parallel met de ontwikkelingsfasen van de mens.

Helaas worden beide stromen door negatieve ervaringen beïnvloed. Lichamelijke pijn, jeugdtrauma's, maatschappelijke programmering en een onderdrukkend milieu of onderdrukkende activtiteiten halen de bodem onder onze voeten vandaan en snijden ons af van de bevrijdende stroom.

Aarden

Doel: funderen
Basisrechten: om er te zijn en te hebben.

Wanneer het eerste chakra beschadigd is, wordt dit in alle andere chakra's weerspiegeld. De seksualiteit wordt erdoor beïnvloed, daar ze een ervaring van het lichaam, van de zintuigen en van contact en verbondenheid is. Het gevoel van persoonlijke macht wordt erdoor beïnvloed omdat we zonder de grond onder onze voeten niet kunnen vechten of onszelf kunnen verdedigen. Zonder wortels die energie en voeding vanuit de aarde omhoog halen, zijn we zwak. Relaties worden nadelig beïnvloed door het gebrek aan grenzen en door een aanhoudende onzekerheid waardoor voortdurend geruststelling nodig is. Communicatie kan door angst worden geblokkeerd of buitensporig worden, waarbij de woorden losstaan van gevoel.

Vaak zie je een versterking van de bovenste chakra's d.w.z een grote creatieve verbeeldingskracht en een toewijding aan het intellect als verdediging tegen gevoel. Omdat er geen balans is en de bovenste chakra's domineren  ontstaat er verwarring, vaagheid of een gevoel gek te worden. Het antwoord hierop bestaat uit aarding en belichaming van het bewustzijn. 

Aardingsproblemen.
Onze relatie met ons lichaam helen is onze relatie met de aarde helen. Het is belangrijk om eerst vast te stellen in welke staat van verbondenheid mensen zich met hun lichaam, met de grond onder hen en de omgeving om hen heen bevinden. Nauwkeurige observatie van hoe mensen lopen, praten, zich bewegen, ademhalen, zitten en van achter hun ogen (ziel) naar buiten kijken vertelt je veel over onderliggende patronen. Waar we naar kijken is de uitdrukking van het lichaam van een innerlijk proces-  zoals strijd, bevrorenheid, instorting, verdoving of dissociatie. Dit zijn energetische uitdrukkingen en geen emotionele staten, alhoewel ze vaak samen gaan met emoties, zoals angst, hulpeloosheid, opwinding of boosheid.

Wanneer het lichaam niet veilig en behaaglijk is, snijden kinderen lichaamsgewaarwordingen af. De aardende, neerwaartse stroom wordt zoveel mogelijk belemmerd en de meeste energie wordt naar het hoofd geleid. Volwassen geworden kunnen deze mensen lichamelijk gevoelloos zijn en het niet merken wanneer ze moeten eten of rusten, wat beide met het eerste chakra samenhangende onderhoudsprogramma's zijn. Als gevolg hievan kunnen ze vaak ziek zijn, ze negeren het lichaam tot het om hulp roept. Ze duiden emoties niet goed, aangezien emoties lichamelijke gewaarwordingen hebben en zijn zich dus niet bewust van hun behoeften. Ze letten extreem goed op boodschappen die van buiten henzelf komen, alsof er voortdurend gevaar dreigt. Kortom, het lichaam is verdoofd en het bewustzijn verhoogd, waardoor een diepe kloof tussen lichaam en geest ontstaat.

Aarden of funderen.
Bij het werken aan het eerste chakra is wat het lichaam energetisch tot uitdrukking brengt belangrijker dan de emotie zelf. Focus op de lichamelijke gewaarwordingen in plaats van op de emotie zelf. Kijk en voel wat je lichaam doet; 'Wanneer je bang bent, wat doet je lichaam dan? Wat gebeurt er in je buik of met je ademhaling?

Pijnlijke emoties kun je verlichten door eenvoudig hun lichamelijke uitdrukking te veranderen. Ook aanwijzingen om te aarden kan grotere kracht en kalmte teweegbrengen, zoals: 'Wat gebeurt er wanneer je je voeten op de grond zet en je gewicht er op laat rusten? Wat gebeurt er wanneer je gaat staan?

Lading.
Lading is een bio-energetisch woord voor de basisspanning van het lichaam. We voelen lading wanneer we boos, opgewonden, bang, verliefd zijn of in andere emotionele staten verkeren. Lading kan als intensiteit, enthousiasme of verhoogd bewustzijn aanvoelen. Kwesties uit onze jeugd bevatten een heleboel lading, sommige positief, sommige negatief. We worden hypergevoelig voor kwesties die een heleboel lading hebben en we kunnen op deze situaties te sterk reageren of ze dwangmatig vermijden.

Lading kan worden opgeroepen met behulp van aardende-  en ademhalingsoefeningen, fantasie, visualisatie, of door over geladen materiaal te praten. Droombeelden kunnen een heleboel lading bevatten. De waarheid heeft ook een lading, vooral als ze eerst verborgen is geweest, alsof er een poort in het lichaam opengaat.

Niet alle lading is plezierig. Chronische spierspanning is bedoeld om lading af te weren, als een manier om ongewenste gevoelens te vermijden of te verjagen.

Lichamelijke beweging in de vorm van dansen, lopen, zwemmen of stretchen hebben meestal succes bij het eerste chakra, omdat het fysieke vertouwd en prettig is. Yoga wordt in het bijzonder aanbevolen, omdat dit vredige ontspanning en subtiele beweging van innerlijke energie mogelijk maakt.

 

Beweging

Doel: beweging en verbondenheid
Basisrechten: om te voelen en plezier te hebben.

Alleen door te bewegen kan ons bewustzijn zich verruimen, en alleen door verandering wordt ons bewustzijn gestimuleerd. Beweging en verandering bevorderen bewustwording.

Emoties  zijn een instinctieve beweging van psychische energie. Alleen onze geest interpreteert sommige emoties als 'goed' en andere als 'slecht'. Wanneer  we de emoties onderdrukken die met misbruik en mishandeling verband houden, onderdrukken we tegelijkertijd al onze emoties en daarmee ook de beweging van de ziel. Emoties hebben een spirituele functie, als de taal van de ziel. Deze taal wordt met het lichaam gesproken. We kunnen gewaarwordingen als de woorden zien, gevoelens als de zinnen en emoties als de alinea's.

Wanneer we eenmaal met zoeken zijn begonnen, helpen emoties het verhaal van de reis van de ziel te ontrafelen. Gevoelens komen uit het onbewuste tevoorschijn, uit de kern van ons lichaam, en bewegen zich vanuit de onderste chakra's omhoog om het bewustzijn binnen te gaan. We reageren op bepaalde manieren, maar we weten niet altijd waarom. Gevoelens boeien ons bewustzijn, fixeren onze aandacht. Totdat we hun mysterie ontrafelen.

Het is moeilijk om zonder een of andere vorm van beweging emoties te voelen. Nervositeit doet ons trillen. We beheersen emoties door de bewegingen van ons lichaam te bevriezen. We klemmen onze kaken op elkaar, spannen onze buik en nek, onderdrukken onze ademhaling.  Woede wordt bevrijd door te slaan of te schoppen, angst door te schudden, verdriet door te snikken enzovoort.

Net zoals het deblokkeren van emoties het lichaam bevrijdt, zo is het omgekeerde ook waar: we kunnen emoties ook bevrijden door het lichaam bewust te bewegen. Wanneer we de plaatsen waar het lichaam vastzit gaan bewegen, helpt dat de emoties te bevrijden en levendigheid en beweeglijkheid te herstellen.

Macht

Doel: transformatie
Basisrechten: om te handelen en om een afzonderlijk persoon te zijn.

Wat is macht? Waar krijgen we die? Hoe gebruiken we die? Waarom hebben we die nodig?
Je hebt altijd macht over iets. Wij zijn vaak in onze gevoelens van machteloosheid ondergedompeld, we halen bevrediging uit de voortdurende strijd om de heerschappij en macht. Hoe komen we bij onze eigen macht zonder die van anderen te verkleinen? Hoe herwinnen we ons ingeschapen recht om te handelen, zonder remming en zonder schaamte?

Heelwordingsproces.
In de zoektocht van je ziel naar zelfverwerkelijking, maak je een proces door, een heelwordingsproces  waar deze vragen bij horen. We zijn opgevoed tot gehoorzaamheid door ouders en leraren, en zijn afgericht om met grotere machtsstructuren samen te werken. Met ons of/of-denken zien we macht in termen van heersen of overheerst worden. Het algemene machtsmodel, is met 'macht over' te omschrijven en is gebaseerd op strijd en op tegenstellingen tussen dualiteiten, waarbij de ene kant van de andere kant wint.

Innerlijke wereld.
In onze innerlijke wereld zet deze strijd zich voort. We denken dat we macht verwerven door onze minder goede kanten te bestrijden met de kracht van onze sterke kanten. Als de goede kant wint, hebben we een gevoel van macht. Als we verliezen voelen we ons machteloos. Strijd is waar onze levenskracht zich op gaat richten. We zijn allemaal het  slachtoffer van een achterhaald machtsconcept. We zijn het besef van onze eigen heiligheid kwijtgeraakt, we zijn het contact met onze innerlijke macht kwijt.

Herstructurering van de manier waarop we over macht denken en tot uitdrukking brengen in ons eigen wezen. Dit vormt de uitdaging van chakra 3. Dit verandert ons, geeft ons leven zin. Macht die ons bezielt, kracht geeft, zonder anderen te reduceren.
De machtsdynamiek van het chakrasysteem is ook op dualiteit gebaseerd, maar met de nadruk op vereniging en synergie en niet op scheiding en strijd. Macht herwinnen is ons met een heel nieuwe dynamiek bezig houden.

Vereniging.
Bij het 3e chakra laten we het heen- en - weer slingeren tussen of/of, winnen of verliezen, zwart/wit achter ons. We breiden onze keuzemogelijkheden uit, verbreden onze horizon en daarmee onze kracht en vrijheid. Door onze wil te gebruiken ontwikkelen we onze sterke en zwakke kanten en beginnen we macht te ontplooien die ons leven richting geeft.

Macht bestaat niet uit voorzichtig blijven; macht ontstaat uit de bereidheid om de wereld van veiligheid te verlaten en naar het onbekende te trekken. Uitdagingen maken ons sterker. Macht zal niet toenemen door niets te doen. We moeten de passiviteit achter ons laten; zoals het altijd geweest is, onze gewoonten veranderen en een nieuwe koers uitzetten. We moeten bereid zijn tot verandering, de uitdaging van onzekerheid aangaan en een persoonlijkheid worden. Ons gevoel van persoonlijke macht geeft ons de hoop dat we dingen die voor ons belangrijk zijn kunnen verwezenlijken.

Liefde

Doel: liefde en evenwicht
Basirechten: om te beminnen en bemind te worden

Het hartchakra is het middelpunt van een systeem met zeven centra. Op dit niveau zijn evenwicht en integratie belangrijke principes. Zowel innerlijk evenwicht tussen verschillende aspecten van onszelf (lichaam en geest, persona en schaduw, mannelijk en vrouwelijk), als evenwicht tussen onszelf en de wereld om ons heen; werk en vrije tijd, geven en nemen, met anderen omgaan en alleen zijn. Want als we geen evenwicht in onszelf hebben gevonden, is het moeilijk, zo niet onmogelijk, tot gezonde en duurzame liefdesrelaties te komen.

Liefde.
We worden door de behoefte aan liefde gedreven. Liefde is de kracht waardoor ons leven wordt beheerst. Karikaturen van liefde doen zich voor wanneer dat wat we in het leven het meest nodig hebben verwrongen en bedorven wordt, ons onthouden wordt en als machtsmiddel wordt gebruikt. Wanneer we niet weten hoe gezonde liefde eruitziet, is het erg lastig voor ons om die in ons leven tot stand te brengen.

Hart.
Door het hart te helen, herenigen we lichaam en geest, het mystieke en het alledaagse, onszelf en de ander.

Evenwicht, liefde en relaties zijn de belangrijkste onderwerpen van dit chakra. Evenwicht brengt ons in het middelpunt van waaruit we kunnen liefhebben, liefde doet ons relaties aangaan en relaties bieden ons de kans het op zichzelf gerichte ego van de onderste chakra's tot een ruimer bewustzijn te komen. 
Liefde doet starre opvattingen verdwijnen en verandert onze psychische structuur. De liefde verbreedt onze horizon, en brengt een diepere verbinding met onszelf tot stand. Verliefd worden brengt ons in ons lichaam terug. Verlangen brengt ons via onze behoeften met het fysieke in contact.

Terwijl we in onszelf de gaven naar boven halen die we met onze geliefde willen delen, worden we gedwongen onze diepste aard en schaduwen onder ogen te zien en te ontwikkelen. Wanneer we een ander liefdevol accepteren, kunnen de afgewezen delen van onze psyche veilig te voorschijn komen. Wanneer we door een ander worden bemind, ervaren we beter wie we zijn, daar we in de ogen, woorden en het gedrag van onze geliefde weerspiegeld worden.
Plotseling vangen we een glimp van onze eigen goddelijkheid op, van ons speciaal zijn, en gaan we op een nieuwe manier echt voor onszelf zorgen en een zekere trots en doelgerichtheid voelen. We zorgen beter voor ons lichaam, houden ons huis schoner en durven onze nek verder uit te steken dan we anders misschien zouden doen.

Liefde brengt een spiritueel ontwaken te weeg en het verlies van diepe wanhoop. Wanneer de liefde bekoelt, worden we op ons verleden teruggeworpen. Het verlies brengt een kinderlijke kwetsbaarheid te weeg; een staat waarin onze behoeften en problemen, patronen en processen opnieuw aan het licht komen.
Om verder te kunnen, moeten we onze pijn onder ogen zien en helen, moeten we in onze jeugd en psychische structuur graven om het mysterie dat het Zelf is te ontrafelen.

Zowel door de aanwezigheid als door het verlies van liefde worden we gedwongen onszelf opnieuw te bekijken.

Zelfbesef.
De meest voorkomende blokkering in het hartchakra is de afwezigheid van liefde voor onszelf. Hoe kunnen we intimiteit met anderen bereken als we ons eigen zelf op afstand houden? Hoe kunnen we ons voor anderen openstellen als we door schaamte en zelfkritiek overspoeld worden? Hoe kunnen we anderen met respect behandelen als we onszelf verkeerd behandelen?
Liefde voor onszelf houdt in dat we onszelf net zo behandelen als de mensen van wie we houden- eerbiedig, eerlijk, meedogend, met gevoel en begrip, trots en geduld.

Egozelf versus zelfbespiegelend bewustzijn.
Het egozelf kan in detail vertellen hoe het zich voelt, wat het zoal doet in het leven, of door welke problemen het wordt beheerst. Het werkt! Wat ontbreekt er?
Het zelfbespiegelend bewustzijn is het proces van aanschouwen. We kijken naar onze motieven, handelingen, doelen, hoop en angsten. Het is een proces van systematisch zelfonderzoek . Met dit bewustzijn kunnen we onze psychische brokstukken integreren, ze met elkaar in verband brengen, hun onderling verband zien en heel worden.

Er is bewuste aandacht voor nodig om patronen te veranderen, iets nieuws te scheppen, om ons te ontwikkelen.

Zelfonderzoek schenkt leven aan een nieuw zelf. Dit zelf zit niet langer vast aan het verleden, maar wordt door de wil van energie voorzien en is op de toekomst gericht.

Evenwicht tussen lichaam en geest.
Dit is het belangrijkste evenwichtsgebied in het hartchakra. Evenwicht ontstaat door te leren de boodschappen van het lichaam te decoderen. Dit vraagt van de geest dat hij goed innerlijk luistert naar de subtiele berichten van het lichaam. Het leidt er vaak toe dat herinneringen bovenkomen, trauma's worden verwerkt, opgeslagen spanning wordt losgelaten en onafgemaakte emotionele transacties worden voltooid.

Dankzij dit proces worden verschillende delen van onze ervaring weer met elkaar verbonden. Gevoelens worden opnieuw met mentale beelden verbonden. Impulsen worden in overtuigingen geïntegreerd. Gewaarwording wordt met betekenis verbonden. Dit is wat zelfbespiegeling inhoudt-  de geest toestaan de ervaring in het lichaam te aanschouwen.

 

 

Communicatie

Doel: communicatie en creativiteit
Basisrechten: de waarheid spreken en te horen krijgen

Bij chakra 5 gaat het om de zelfexpressie van de eigen waarheid. Aangezien dit chakra een poort  tussen binnen- en buitenwereld is, kunnen we door alleen te luisteren al uitmaken hoeverre deze poort geopend is. Onze stem is een levendige expressie van onze grondtrilling.  Het vijfde chakra is met het element geluid verbonden en in de keel gelokaliseerd . Daarmee is het de toetsteen voor de gezondheid in dit centrum.

Ratelt iemand aan een stuk door of hult hij zich onafgebroken in stilzwijgen? Klinkt de stem vol of is hij hoog en zeurderig? De snelle praters ontladen energie langs hun keelchakra en de langzame zitten binnenin opgesloten zonder voldoende energie om uit te breken.

Een van de diepste behoeften van de mens is de behoefte om gehoord te worden. Wanneer aan deze primaire behoefte tegmoet wordt gekomen door een aandachtige, inlevende luisteraar, voelen we ons compleet en zijn we klaar om verder te gaan. Het is verbazingwekkend hoeveel genezing er kan plaatsvinden, wanneer ons verhaal en onze gevoelens of meningen simpelweg gehoord worden, ook al verandert er feitelijk niets aan de omstandigheden. Gehoord worden bevestigt ons in onze waarheid en individualiteit. Het bevestigt dat we bestaan. Als we niet gehoord worden kunnen worden, houden we op met te bestaan in alles behalve onze eigen geest. Wanneer we onze ervaring niet kunnen vertrouwen, splitsen we ons af van ons lichaam en dus ook van de werkelijkheid. De behoefte om gehoord te worden is dikwijls belangrijker dan het vinden van oplossingen.

Het keelchakra is de inwendige poort tussen hoofd en lichaam. Als de smalste doorgang in het totale chakrasysteem is de keel letterlijk een bottleneck voor het passeren van energie.
Alleen door zelfexpressie komt de buitenwereld te weten wat er in ons is. Dit chakra is een relaisstation, dat boodschappen van het lichaam uitsorteert en ze met in de hersenen opgeslagen informatie verbindt. Alleen wanneer hoofd en lichaam verbonden zijn, kunnen we waarlijk communiceren. En willen we niet allemaal betekenisvolle informatie met anderen delen?

Het teken van een gezond vijfde chakra- dat wil zeggen, wanneer het centrum evenwichtig zowel met het hoofd als het lichaam is verbonden- is een volle en ritmische stem, die waarheidsgetrouw, duidelijk en bondig spreekt. We praten op een evenwichtige manier met anderen en bezitten het vermogen om echt te luisteren en te reageren.

De stem geeft niet alleen een indicatie van de gezondheid van het vijfde chakra, maar ook van de andere chakra's. Samentrekking ergens in het lichaam (eerste chakra) knijpt de stem af. Door een gebrek aan gevoel(tweede chakra) klinkt de stem mechanisch. Door te weinig wilskracht (derde chakra) krijgt de stem een hoge toon en klinkt zeurderig, terwijl de stem met een te sterk derde chakra  dominerend wordt. Om te kunnen spreken hebben we een adem nodig(vierde chakra). Wordt de ademhaling belemmerd of is ze ongelijkmatig, dan is de stem niet vol. Als we ons bewustzijn afsluiten( zesde en zevende chakra), vervalt onze stem in herhalingen en klinkt saai.

Daarnaast hebben we tal van stemmen in ons. De stem die ons vertelt dat we niet deugen, de stem die boven alles uit gehoord wil worden, de zachte fluisterende stem op momenten dat we stil en alleen zijn. Wanneer we de verschilleende delen van ons innerlijk dialogen laten voeren, bevordert dat onze integratie.

 

Intuïtie

Doel: herkennen van patronen
Basisrechten: het recht om te zien

Bij het zesde chakra gaat het om zien. Ons zicht geeft ons leiding. We kunnen zien waar we geweest zijn, waar we nu staan en voorspellen waar we heen gaan. We zien de weg door patronen te leren herkennen. Patronen onthullen de identiteit van iets. Wat is het, waar het voor dient, hoe we ons er tegenover op moeten stellen. We kijken vaak oppervlakkig naar iets totdat we het patroon herkennen en dan stoppen we.  Elk van onze chakra's brengt ons informatie en het is de taak van het zesde chakra alle stukken informatie in elkaar te passen en daardoor betekenisvolle patronen op te stellen. Door het herkennen van patronen komen we tot inzicht.

Het derde oog.
Het zesde chakra houdt verband met het mystieke derde oog - het orgaan van onze innerlijke perceptie. Het derde oog kijkt naar het innerlijk scherm waarop herinneringen en fantasieën, beelden en archetypen, intuïtie en verbeelding in elkaar overlopen in een eindeloze vertoning. Door te kijken naar wat er op dit scherm verschijnt, kunnen we betekenis  toekennen aan dingen en deze naar ons bewustzijn brengen. Het doel van het zesde chakra is de weg te zien en het licht van bewustwording laten schijnen over alles wat in ons en om ons heen bestaat.

Dromen
Dromen brengen een verbinding tot stand tussen het bewustzijn en het onbewuste. Ze verbinden onze lager en hogere chakra's wat belangrijk is voor onze ontwikkeling als bewuste mens. Dromen spreken tegen ons op de symbolische wijze van de hogere chakra's en verbinden onze 'lagere' processen ( instincten, gevoelens en impulsen) en de grotere 'archtypische' wereld van de geest.

Dromen bieden ons alternatieve voor de gewone werkelijkheid. Dromen stellen ons in staat dingen in een nieuw licht te gaan zien. Ze onthullen ons verborgen gevoelens en inzichten, verlangens en behoeften, afgewezen delen van onszelf, onbenutte talenten en stukken die we nog missen voor onze zelfverwerkelijking.

Dromen brengen ons dikwijls antwoorden op problemen die ons bewustzijn niet kan oplossen en worden zo geestelijke leraren. Vaak genoeg worden wetenschappelijke en technologische uitvindingen ingegeven door dromen, waarin zich in symbolische vorm het antwoord aandient op het probleem waar de dromer zich suf over piekert. Dromen geven onze innerlijke wereld weer zoals ze met de eisen van de uiterlijke wereld worstelt. Ze bevatten een helende uitwerking voor onze bewustzijnsontwikkeling.

Intuïtie
Met onze intuïtie herkennen we  onbewust een patroon. Onze intuïtie is in wezen passief. Wie wel eens ingevingen probeert af te dwingen, weet maar al te goed dat deze geen kwestie van wilskracht zijn, maar zich aandienen in een geestestoestand van openstaan en ontvankelijk zijn. Dat betekent dat we ons kunnen overgeven. We leven in een cultuur die de logica boven de intuïtie stelt. Het gevolg is dat we onze eigen ingevingen afdoen als onzin, omdat we niet geloven dat we werkelijk iets zouden kunnen weten langs niet-logische weg. Dit onderdrukt onze buitenzintuiglijke vermogens. De intuïtie is wel beschreven als  het opflitsen van een lucifer in de duisternis. Onze intuïtieve  flitsen verlichten op gelijke wijze onze psyche en onthullen het onderliggende geheel. Naarmate ons bewustzijn toeneemt (meditatie) leren we deze verlichte momenten steeds langer te laten voortduren.

 

Kroonchakra

Doel: begrip
Basisrechten: het recht om te weten en te leren

De uitdaging van een psychologisch evenwicht is het doel van het zevende chakra. We voelen ons verbonden met de aarde en streven naar verlossing van onze geest.

De scheiding van geest en materie.
Een groot deel van de westerse beschaving is er van overtuigd dat geest en stof twee verschillende, van elkaar los staande zaken zijn. De wetenschap bestudeert de wereld rationeel en methodisch en vermijdt het nadrukkelijk om zich met het terrein van de geest bezig te houden. En degenen die een hoge prioriteit aan spiritualiteit geven, worden vaak als randfiguren van de maatschappij beschouwd. Anderzijds staat het leiden van een geestelijk leven ook vaak in tegenspraak met een werelds leven.

Dualistisch denken.
Deze scheiding tussen hemel en aarde zet zich voort in die tussen lichaam en geest. Als we onze wezenlijk basis blijven ontkennen zullen we nooit tot eenheid of bewustwording van onze ware aard komen. Ons dagelijks bestaan neemt een groot deel van ons waakleven in beslag. We vergeten maar al te vaak wie we werkelijk zijn. Het is belangrijk om voortdurend te blijven beseffen dat we goddelijke kinderen zijn die onze weg terug naar huis zoeken- dat het leven een diepere zin heeft dan normaal wordt verondersteld.

De mythe van scheiding.
Wat wél klopt aan deze mythe van scheiding, is dat we ons inderdaad moeten scheiden van de illusies en gehechtheden die we tussen onszelf en het goddelijke stellen, van de substituten waarmee we de leegte van onze ziel opvullen. Dit soort 'zielenwonden' vinden hun oorzaak in het feit dat we ons gewone leven van zijn spirituele betekenis ontdaan hebben, waardoor menigeen  zonder doel of richting is.

Kruinchakra.
Het kruinchakra is de duizendbladige lotus. De bloemblaadjes draaien zich naar binnen als een zonnebloem en laten nectar in de kruin en verder naar beneden door de chakra's druppelen. Op deze manier zijn de twee uiteinden van het spectrum diepgaand verbonden. Maar hoe kan een lotus bloeien zonder wortels in de aarde?

Het doel van het zevende chakra is enerzijds in contact komen met het goddelijke, maar ook het manifesteren van het goddelijke in ons lichaam en onze daden en daardoor het transformeren van de wereld. We kunnen dit doel alleen bereiken wanneer we ons stevig met de aarde verbonden weten en ons diep in de grond verankerd weten.

Bewustzijn.
Bewustzijn, de laatste grens. Datgene wat het ons mogelijk maakt om in de spiegel van de ziel te kijken en ons eigen bestaan te observeren. Wat is het dat je ertoe aangezet heeft te gaan lezen, te onderzoeken, de weg te volgen die je elke dag neemt?  Wat is het dat ziet, hoort, zich herinnert, voelt, denkt en je lichaam laat bewegen in zijn dagelijkse activiteiten?

Bij bewustzijn denken we vaak aan onze gedachten, maar gedachten zijn wat het bewustzijn voortbrengt, niet wat het is. We denken bij bewustzijn aan onze waarnemingen, maar er is een vermogen dat niet alleen waarneemt, maar zich onze waarnemingen ook herinnert, er onderscheid in aanbrengt en ze integreert. Wie of wat doet dit allemaal? We voelen hoe het bewustzijn in wisselwerking met onze emoties staat, maar wie of wat voelt die emoties, en wat dat betreft, hoe komt het dat we voelen? Dit is het mysterie waarin we doordringen bij het kruinchakra- een mysterie dat alleen ervaren kan worden, niet uitgelegd.
 

Ons bewust worden van ons eigen bewustzijn is getuige zijn van een wonder. Mystici beschrijven bewustzijn als een intelligentieveld waarin alles wat bestaat ingebed ligt. Bewuste mensen bezitten het vermogen om zich aan te sluiten op dat universele intelligentieveld, waar reusachtige hoeveelheden informatie opgeslagen liggen. Bij het openen van het kruinchakra gaat het niet zozeer om het vergroten van ons eigen bewustzijn, als wel om het dusdanig verruimen van ons besturingssysteem dat het een groter deel van het universele bewustzijnsveld aankan.

Dat kunnen we verwezenlijken door meditatie, veranderende bewustzijnstoestanden, studie, trainingen, spirituele ontwikkeling, maar ook heel eenvoudig door aandacht te schenken. Aandacht is een diep doordringende activiteit.

Zelfverwerkelijking

Wanneer je alle chakra's doorwerkt, je intenties en overtuigingen verheldert, je visoen aanscherpt en verfijnt, je negatieve stemmen het zwijgen oplegt en helder communiceert, de juiste relaties cultiveert, een plan maakt en doet wat nodig is, de hulp inroept die je nodig hebt en plezier maakt en vervolgens iedere stap in een bepaald tijdsbestek volbrengt, zul je je droom verwezenlijken.

Het kan weken, maanden, jaren of een leven lang duren, maar als je op je doel af blijft koersen en iedere stap onderweg voltooit, zul je uiteindelijk aankomen. En je zult een geweldig leven hebben!
De enig overgebleven stap- en dit is een heel belangrijke stap- is het vieren van het resultaat en dat delen met anderen.