Startpagina

Mensbeeld

'Geen enkel mens is immuun voor psychisch leed'.

Ieder mens kent een aangeboren verlangen naar geluk en wil niet lijden. Wij beschikken allemaal over het vermogen om innerlijke vrede te ontwikkelen en zodoende vreugde en geluk te verwerven. Rijk of arm, ontwikkeld of ongeletterd, blank of zwart, westerling of oosterling, we kennen dezelfde mogelijkheden. Lichamelijk zijn we elkaars gelijken.
Mentaal en emotioneel zijn we elkaars gelijken. De onderlinge verschillen zijn miniem. Beslissend is dat we dezelfde geest en emoties delen. We delen zowel onplezierige emoties als positieve emoties die ons kracht en kalmte geven. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van onze mogelijkheden en daar zelfvertrouwen aan ontlenen. Soms zien we alleen de negatieve kant van de dingen en voelen ons daardoor hulpeloos. Door met volharding onze geest te oefenen kunnen we onze mentale percepties, of geesteshoudingen, veranderen. Dit kan een wereld van verschil maken in ons leven.

Als we een positieve instelling hebben kunnen we ook in een vijandige omgeving, onze gemoedsrust bewaren. Als onze instelling negatief is  en wordt bepaald door angst, achterdocht, hulpeloosheid en zelfverachting, kunnen we ook te midden van vrienden en in de meest gunstige omstandigheden niet gelukkig zijn. Onze instelling is dus erg belangrijk: ze is bepalend voor ons geluk of onze onvrede.

Het is niet realistisch dat materiële zaken alleen iets positiefs tot stand kunnen brengen. Natuurlijk zijn materiële omstandigheden  belangrijk en kunnen ze ons helpen. Maar onze innerlijke opvattingen en instelling zijn even belangrijk, of zelfs belangrijker.

Van nature zijn we sociale wezens. Onze goede eigenschappen bestaan uit waarachtige menselijke waarden. We zouden beter moeten leren delen met anderen en beter voor elkaar moeten leren zorgen. We moeten de rechten van anderen respecteren, vanuit de wetenschap dat ons toekomstig geluk en welbevinden afhankelijk is van de andere leden van de maatschappij.

Menszijn betekent in de eerste plaats deelhebben aan een gemeenschappelijke vatbaarheid voor tegenspoed, ziekte en geweld.

Aandachtstraining

Mindfulness of 'aandachtstraining' is een therapievorm die onder  meer wordt toegepast in de behandeling van overmatig piekeren, depressie of burn-out. De werkzaamheid is wetenschappelijk bewezen. Ook voor mensen met een verslaving die stemmingsklachten hebben of  als ze angstig zijn, kan deze therapievorm  binnen een behandelpakket passen.
Bij Mindfulness, dat gezien mag worden  als een vorm van meditatie, leer je de werkelijkheid beter te aanvaarden, en allerlei automatismen te herkennen en achter je te laten. 

De bedoeling is ook om je niet te blijven verzetten tegen allerlei negatieve gedachten, maar het geloof daarin op te geven.

 

Wat is analytische meditatie?

'Inzicht betekent ruis op de lijn verwijderen'.
De bron van ons ongeluk of het dilemma waar wij in verkeren is het ontkennen van onze ware identiteit. Die identiteit is verborgen onder onze  onterechte ideeën over een duurzaam, persoonlijk zelf. In wezen is onze geest zuiver en helder.

De verstorende gedachten en emoties die ons dagelijkse, oppervlakkige zelf vervuilen, kunnen deze wezenlijke geest niet raken. Het zijn bijkomstigheden en kunnen worden weggenomen.

Door middel van oefeningen kunnen we deze verstoringen uit ons bestaan wissen en bevrijding van een ongelukkig leven tot stand brengen. De oefeningen die je hiervoor kunt gebruiken zijn meditatie, studie, analyse van de huidige situatie en feedback op het aanleren van nieuwe elementen.

De Analytische Meditatie wordt niet alleen beoefend voor het tot rust brengen van je geest. Je maakt je geest ook vertrouwd met nieuwe ideeën d.m.v studie en feedback op je handelen. Door analyse van deze ideeën verbreden we ons begrip en verdiepen we ons inzicht.

Analytische Meditatie is de vorm van meditatie die moet worden toegepast als we een echte verandering tot stand willen brengen in hoe we onszelf en de wereld zien.

Analyse: Waarom veranderen?
Om ons leven te veranderen moeten we eerst erkennen dat onze huidige situatie niet bevredigend is. We moeten dus in de eerste plaats de ongelukkige staat waarin we verkeren herkennen en vervolgens moeten we, om deze staat te veranderen, dit verlangen omzetten in daadkracht. We willen het anders.
Dit zal vanzelf de vraag oproepen wat tot deze toestand heeft geleid. De oorsprong van onze ongelukkige toestand wordt veroorzaakt door verstorende emoties die ons ertoe aanzetten ons egoïstisch te gedragen (slachtofferrol).
Deze handelingen veroorzaken op hun beurt ons ongeluk en de neiging om ons onaangename gedrag te herhalen. Dit kan zich over een heel leven uitstrekken (jeugdtrauma). Ondertussen koesteren en beschermen we onszelf tegen alles wat ons 'geluk' bedreigt. We klampen ons vast aan onze vroegere ellende.

Al onze handelingen- fysiek, verbaal en mentaal zijn gericht op het vastklampen aan een gevoel van zelf en dat zelf te koesteren. Dit is een gewoonte die diep verankerd is in elke vezel van ons wezen. Het vereist training om verandering tot stand te kunnen brengen in dergelijk ingesleten gedrag.

 

Analyseer je situatie zorgvuldig

'Een emotie duurt 90 seconden. Soms voeden we die emotie ons leven lang'.

Analyse: we zijn ons vaak niet bewust van de manier waarop we ons leven vormgeven. Evenmin zijn we doordrongen van het feit dat mentale en fysieke verschijnselen tijdelijk zijn en er voortdurend sprake is van verandering in ons leven. Er is een natuurlijke relatie tussen oorzaken en hun gevolgen.  Zo ook zijn er oorzaken en omstandigheden die verband houden met onze ervaring van pijn en genoegen.

De kwaliteit van onze intentie- in zichzelf een mentale handeling- bepaalt de kwaliteit van de fysieke handeling waartoe ze aanzet en daarmee ook de kwaliteit van de daaruit voortvloeiende  ervaring van plezier of de pijn die we ondergaan.

Train je geest!

Het is belangrijk onze geest te trainen zoals we normaal gesproken alleen bij ons lichaam doen.
Begin bij je gedachten en gedragspatronen die over je alledaagse bestaan gaan. De gevoelens en gedachten die we verzuimen tot ons door te laten dringen breken ons op in de vorm van zenuwtrekken en onvermogen de slaap te vatten wanneer dat zou moeten.

Inzichten:
* Onderzoek jezelf op schuldgevoelens, verlangens en zelf-verachting.
* Zit er een terugkerend negatief patroon in je denken?
* Bedenk hoe je leven eruit zou zien als je niet was belast met de pijnlijke noodzaak jezelf te zijn.
* Dat onrust wordt veroorzaakt door de toestand van onze psyche.


Doelen:
Het doel is een grotere geestkracht te ontwikkelen die ons kan helpen in moeilijke tijden.
Een ander doel kan zijn om andere prioriteiten te leren stellen.

Methoden:
* Intentie uitspreken: de noodzaak om ons innerlijk leven te disciplineren
* bij frustratie, crisis of rampen bekijk je de situatie opnieuw
* via Yoga en Meditatie
* loopmeditatie om je hoofd leeg te maken
* een nieuwe zithouding aanleren
* prioriteitenlijstje maken
* bewuste ademhaling oefenen b.v Pong Youp
* rust creëeren door plannen en prioriteiten opzij te zetten
* duidelijkheid verwerven over je eigen betekenis in de kosmos
* het belang van respect voor de kwetsbare natuurlijke wereld
* de noodzaak van vrolijkheid inzien