Startpagina

Biologische konflikten

Ziekten zijn vaak het gevolg van een traumatische gebeurtenis; een konfliktschok. Doordat bij ons mensen een traumatische gebeurtenis langdurig (onbewust) in de psyche aanwezig kan blijven, kan het lichaam automatisch blijven reageren met instinctieve en oeroude gedragspatronen die er op gericht zijn om biologische konflicten in de omgeving op te lossen.

Biologische konflikten zijn situaties in de werkelijke, stoffelijke wereld, die op de een of andere manier een bedreiging vormen voor ons eigen voortbestaan, van de eigen soort of groep.
Psychische konflikten zijn situaties die zich afspelen in onze ' inwendige belevingswereld'.

Bijna de helft van alle konflikten ontstaan uit angst. Toch is angst een natuurlijk iets. Voor  verschillende levenssituaties zijn verschillende konflikten gecodeerd in onze psyche. Onze hersenen bevatten een 'Oercode' die we  intuïtief kunnen weten. (Deze is wel door onze Civilisatie verontachtzaamd.) Deze zogenaamde 'relais' in de hersenen ontstaan niet op het moment dat een konflikt inslaat. Ze zijn  er nu ook en wij denken ermee. Alleen, op het moment dat wij er niet meer uitkomen, dan slaat het konflikt in. Je reageert dan 'biologisch' d.w.z met organische complicaties.

Ons subjectieve gevoel achter het konflikt, en onze individuele waarneming van het konflikt bepalen welk deel van de hersenen de schok krijgt en welke fysieke symptomen zich later als gevolg daarvan zullen manifesteren.

Combinatie- konflikten : Biologisch/Psychologisch

Doordat bij ons mensen een traumatische gebeurtenis langdurig (onbewust) in de psyche aanwezig kan blijven, kan het lichaam automatisch blijven reageren met instinctieve en oeroude gedragspatronen die er op gericht zijn om biologische konflikten in de omgeving op te lossen.

Een opsomming van een aantal biologische konflikten in combinatie met de psychische konflikten waar zij mee kunnen samenhangen:

1. Het Doodsangstkonflikt
2. Het Eigenwaarde konflikt
3. Het Scheidingskonflikt
3. Het Vluchtelings- of Bestaanskonflikt
4. Het Verhongeringskonflikt
5. Het Angstkonflikt
6. Het Territoriumkonflikt (verlies- ergernis- angst- en markeringskonflikt)
7. Het Onmachtigheidskonflikt
8. Het Motorische Konflikt (on- beweeglijkheid)

Psychische Konflikten:
ad.4 Het verhongeringskonflikt. Te weinig voeding hebben. Geldzorgen, onzekerheid over werk/inkomen.

ad.6 Het territoriumkonflikt. Schending van de territoriumgrenzen door een rivaal.
Ergernis ten aanzien van iets of iemand in de eigen leef/werk-omgeving die inbreuk maakt op onze rechten. Iemand die over de grens gaat. Een meningsverschiL Niet in staat zijn het eigen territorium af te bakenen. Niet in staat zijn om grenzen te stellen of te bepalen t.a.v personen, bezittingen of ruimten.

ad.8 Het motorisch konflikt. Niet kunnen vluchten, niet kunnen volgen, zichzelf niet kunnen verdedigen, zich niet kunnen vasthouden, niet uit de weg kunnen gaan, vastzitten. Gevolgd door schijndood. Een uitzichtloze situatie.

De konfliktschok

Ziekte is een proces van veranderingen in het lichaam als gevolg van een konfliktschok.
Gebleken is dat een konfliktschok aan drie  voorwaarden moet voldoen, wil zij er voor zorgen dat het lichaam blijvend op de gebeurtenis kan gaan reageren.
- Het is een heftige, dramatische schok
- De gebeurtenis is onverwacht. De persoon heeft zich er niet op kunnen voorbereiden.
- De gebeurtenis wordt geïsoleerd beleefd.

Een konfliktschok kan ook ontstaan als gevolg van diagnoses:

' U heeft kanker'
' U heeft een .....

Het menselijk lichaam zou men kunnen vergelijken met een goed georganiseerd leger, waarin elk individu en elke afdeling een eigen duidelijke taak heeft, en waarbij iedereen bijzonder goed met elkaar samenwerkt.
Op het moment dat er gevaar dreigt, worden alle troepen gemobiliseerd en komen zij in actie om het gevaar af te wenden. Er kan verandering optreden in de hartslag, de bloeddruk, de suikerspiegel, de hormonen, de spierspanning, de spijsvertering, de zintuigen, enzovoort.
Elk onderdeel van het lichaam werkt samen om het lichaam in staat te stellen tot de benodigde actie. Wanneer het gevaar is geweken, herstelt het lichaam zich weer en keert terug in de oude, normale toestand. Wij mensen kunnen echter worden geconfronteerd met een gebeurtenis die een dusdanige impact heeft, dat zij in onze belevingswereld, (bewust of onbewust), zeer lange tijd blijft voortduren, zelfs nadat het werkelijke gevaar al lang verdwenen is. Dit heet een konfliktschok. Nadat een konfliktschok heeft plaatsgevonden, kan het lichaam blijven reageren alsof het gevaar nog steeds aanwezig is.
Konfliktschokken kunnen plaatsvinden in de vroege kinderjaren of zelfs in de baarmoeder.

Het is ook mogelijk dat wij konflikten voor een ander ervaren. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van een konflikt aangaande onszelf, maar dat we sterk meeleven of onszelf identificeren met een ander, waardoor we biologisch reageren op de situatie van een ander.

Het konflikt en de ziel

In onze geest of ziel ligt de oorsprong van de crisis en daarmee ook de oplossing. Ieder konflikt kent een individuele beleving. Het doel is de crisissituatie die het konflikt met zich meebrengt, te corrigeren. We onderzoeken waar het konflikt vandaan komt en hoe we hier aktief en doelgericht een oplossing voor kunnen vinden.
Soms zijn er 'onoplosbare' konflikten, dan is het goed naar het beste alternatief te zoeken.

Ons verstand en ons onderbewuste spelen beide een rol in het konflikt. Maar met je verstand een konflikt oplossen is vaak niet zo eenvoudig. De oorzaak ligt in het feit dat biologische konflikten op het ervaringsvlak plaatsvinden. En dat heeft een grote verbinding met ons onderbewustzijn. Om een probleem dus werkelijk op te lossen moeten we ons onderbewuste herprogrammeren. Dit moeten we serieus, met kracht  en al onze zintuigen, doen. We gaan op zoek naar relevante gebeurtenissen in ons leven en volgen 'oude sporen' met de bedoeling deze uit te wissen.

Akties:

* We kunnen met iemand over het konflikt praten. Anders blijven we geïsoleerd met het konflikt bezig.
* We kunnen over het konflikt schrijven.
* We kunnen het konflikt en de mogelijke oplossing naspelen d.m.v psychodrama/ theatertherapie
* We kunnen iemand of anderen vergeven. De meeste konflikten gebeuren in samenhang met andere mensen. Heel veel terugkerende konflikten worden 'levend gehouden' omdat we iemand iets verwijten. Vergeven is in dit geval de oplossing om het konflikt uit de wereld en je systeem te krijgen. Vergeven valt ons vaak zwaar, ook al weten we dat dit goed voor ons is. Ons onderbewuste is grootgebracht met een vergeldingsmentaliteit en dat gooi je maar zo niet uit je systeem. Ook moeten we ons in een ander gaan verdiepen om zijn woorden en handelen te begrijpen. Elke handeling van een mens komt voort uit zijn persoonlijke ervaringen en zijn individuele geschiedenis. Hadden wij deze geschiedenis gehad, dan hadden wij ook zo  gereageerd.


Het allermoeilijkste aspekt van vergeving; alles wat wij in ons leven ervaren hebben wij zelf veroorzaakt. Waauw!!! Dat is heftig.
Onze omgeving, onze medemensen houden ons een spiegel voor!
Onze eigen uitstraling, gedachten, woorden en daden keren altijd naar ons zelf terug. Dat is een wetmatigheid. Een Grote Ordening in het HEELAL. Zo werkt resonantie, met de precisie van een uurwerk.
Konflikten komen dus niet uit de hemel vallen. Wij zijn geen slachtoffers van ons leven. Door het oplossen van konflikten nemen we de verantwoordelijkheid voor ons totale leven terug.
We zijn altijd slachtoffers van onze eigen daden. Vaak niet bewust, maar toch.
Als we dat begrijpen en doorgronden, hebben we geen argument meer om op iemand boos te zijn. Vergeven is niet 'net doen of het/hij/zij er niet meer is' of je onderwerpen aan iemand. Je kunt je niet tegelijkertijd afkeren van iemand en begrijpen, waarom hij zo en niet anders handelt.

Konflikten oplossen maakt je vrij, geeft energie!
Laat het weten dat je de ander vergeven hebt, het maakt jou en de ander vrij.
Maak er een mooi ritueel van...