Startpagina

De mystiek van het geluid

Wat is mystiek? Dat is de wet van de trillingen. Een goede gezondheid wordt verkregen doordat we begrip krijgen voor de aard van de klacht door het waarnemen van de toon en van het ritme van het menselijk lichaam, en door het reguleren van het lichaam door middel van toon en ritme al naar gelang van ons begrip van verhoudingen.
Elke ziekt heeft blijkbaar zijn eigen specifieke oorzaak, maar feitelijk hebben alle ziektes slechts één oorzaak, en komen voort uit één conditie: de afwezigheid van leven, een gebrek aan leven. Leven is gezondheid. Afwezigheid ervan leidt tot ziekte, uitmondend in wat wij de dood noemen.

De mysticus zegt dat geluid  uit de ziel voortkomt, uit het hart en uit de geest. Kijk of je dit ook zo ervaart. Voordat we zingen of spreken is er de gedachte aan het zingen of spreken. Als die gedachten er niet zijn, dan kunnen we ook niet zingen of spreken, en nog voor de gedachte is er het gevoel dat die gedachte veroorzaakt. Om een gedachte te concretiseren moeten we haar uitspreken.

Het geluid gaat door het oor naar de geest, het hart en de ziel. Een gedachte of een gevoel krijgt, eenmaal uitgesproken, meer kracht. Wanneer iemand over zijn verdriet spreekt, wanneer hij zijn leed aan iemand meedeelt, dan moet hij soms huilen. Toen hij het gevoel in zijn hart bewaarde, of de gedachte in zijn geest, hoefde hij niet te huilen. Zo kan iemand soms om zijn eigen grappen lachen als hij ze aan iemand anders vertelt.

Gedachtenlezen
Indien wij een gedachte in onze geest houden, heeft zij niet die kracht die ze zou hebben wanneer wij haar uitspreken. Een gedachte wordt sterker naarmate zij langer in de geest wordt gehouden. Zo houdt de mysticus een gedachte soms tien, twintig minuten lang vast. Hij houdt elk gevoel erbuiten. Er zijn geen boze of bittere gevoelens, geen vooroordelen of associaties, niets dat hem aan het ego vastbindt.Dan is er nog geen uitwendig geluid; hij bewaart het geluid in zijn geest. En dan begint hij het geluid van de ademhaling te horen, dat uiterst subtiele geluid dat onze oren niet horen. Hoe fijngevoeliger een mens, hoe verfijnder zijn ademhaling. Hij hoort het geluid van zijn hart: hij hoort van het zegt en wat het hart van een ander zegt. Dat noemt men gedachtenlezen.

Eerst moet hij leren luisteren naar zijn eigen hart; daarna begint hij ook te horen wat in het hart van anderen leeft- zowel tijdens hun aanwezigheid als bij hun afwezigheid. We zijn gewend  om alleen datgene wat onze oren kunnen horen geluid te noemen, maar er is ook het geluid van de geest, van het hart, en van de ziel.

Waarom willen we zo graag alleen zijn? Dat komt omdat we alleen dan, onbewust, het geluid van onze ziel horen.

Beweging en geluid

Geluid is een waarneembare aktiviteit van het allesdoordringende leven. In hun uiterlijke vorm verschillen de geluiden, vanwege de instrumenten waardoor ze worden voortgebracht. Hoe dieper wij doordringen in het geheim van het geluid, hoe beter wij de schakel kunnen ontdekken die alle geluiden met elkaar verbindt.

De kracht van het geluid staat in verhouding tot de duur ervan. Als je op een steen slaat horen we een zeer kort geluid dat geen effect teweegbrengt. Maar slaan we op een klok dan klinkt het geluid veel verder door en heeft een veel groter effect. Indien we een toon langer aanhouden wordt het effect ervan groter, want de levensduur ervan is groter. 

Geluid is adem, de adem die het leven zelf is. Alleen dat wat leeft produceert ook een geluid dat leeft. Iets wat niet leeft produceert ook geen geluid.

Zoals het ene geluid  veroorzaakt wordt door het andere geluid, zo wordt elke beweging veroorzaakt door een andere beweging. Daarom kan geen enkele aktiviteit plaatsvinden zonder een richtinggevende aktiviteit, en de aktiviteit die richting geeft aan alle andere noemen wij God. Tegelijkertijd wordt elke aktiviteit een gewoonte die elke beweging tot een bepaalde tijdsduur beperkt, en dit aspect van het leven doet  het ritme ontstaan. Net zoals beweging de bron en de onderhoudende kracht van het leven moet zijn, zo moet ritme aanwezig zijn in elke aktiviteit. Er is geen beweging zonder ritme. Ritme wordt door iedereen als zodanig ervaren indien het regelmatig is; indien het onregelmatig is wordt het niet ervaren.

Ritme
Ritme bevat twee elementen: beweeglijkheid en regelmaat. Het eerste heeft een voorwaartse, het tweede een achterwaartse beweging. De vorm die de beweging van het ritme aanneemt kunnen we zien wanneer we het licht observeren, dat in de visie van de geconcentreerde geest, de vorm van een kruis blijkt aan te nemen. Uit deze twee belangrijkste elementen komt een derde chaotische beweging voort, waarin beweeglijkheid en regelmaat met elkaar in botsing komen. Het derde element leidt tot passiviteit, vergankelijkheid, destructie en dood.

Elke aktiviteit bestaat uit twee fasen: de aktie en het resultaat. de aktie manifesteert zich door middel van hoorbaarheid, het resultaat door middel van zichtbaarheid. Eerst was er het woord, en daarna kwam het licht.  Elke aktiviteit kent een stadium van onzichtbaarheid  die overgaat in het zichtbare. Het voorbereidend stadium van alles is hoorbaar, het eindstadium is zichtbaar. Met andere woorden, uit de wereld van de geluiden kwam de wereld van de vormen voort.

Trillingen
Aangezien alles tot stand is gekomen door de kracht van het geluid, van trillingen, zo is elk afzonderlijk ding tot stand gekomen door een deel daarvan, en de mens kan zijn eigen wereld scheppen door middel van diezelfde kracht.

De leer van de stem

De stem is niet alleen een indicatie van iemands karakter, zij is tevens een uiting van iemands geest. Het meest bijzondere bij het bestuderen van de stem is wel dat men aan de stem de graad van evolutie van iemand kan aflezen. Je hoeft  de persoon niet eens te zien; alleen al zijn stem toont hoever hij geëvolueerd is. Ongetwijfeld blijkt ook het karakter van iemand uit zijn stem. En bij elke leeftijd , kleuterleeftijd, kindertijd, jeugd en op oudere leeftijd, verandert de toonhoogte van de stem. De gevorderde leeftijd geeft weer aan wat iemand bereikt heeft; op die manier is ook de stem een indicatie van wat men bereikt heeft. Net zoals dat met andere dingen in het leven van de mens gaat, zo verandert ook de stem bij elke stap op de weg naar geestelijke evolutie. 
Elke ervaring in ons leven is een initiatie; ook in het wereldlijk levenzetten wij stappen vooruit. Al dit soort ervaringen veranderen de stem van de mens.

Er zijn vijf kwaliteiten in de stem die verbonden zijn  met het bijzondere karakter van een mens.
De Aardekwaliteit van de stem is hoopgevend, bemoedigend, uitdagend; 
De Waterkwaliteit is benevelend, geruststellend, genezend, verheffend;
De Vuurkwaliteit is indrukwekkend, opwekkend, opwindend, benagstigend en tegelijkertijd bewustmakend;( denk aan het 'spreken in tongen', waarschuwen voor gevaren)
De Luchtkwaliteit van de stem werkt verheffend en tilt de mens uit boven de aardse niveaus;
De Etherische kwaliteit van de stem is inspirerend, genezend, vrede brengend, harmoniserend, overtuigend, appellerend, en brengt tegelijkertijd in vervoering.

 

De genezende kracht van de stem

'Via de stem leren we elkaar kennen'. 

'Degene die de grondtoon van zijn eigen stem heeft gevonden, heeft de sleutel tot zijn eigen leven gevonden'. Zo iemand kan, met behulp van de grondtoon van zijn eigen stem, zijn eigen wezen opladen en zodoende anderen helpen. De stem kan niet alleen gehoord worden maar ook gezien, door degenen die hiertoe in staat zijn. De stem maakt een impressie op alle niveaus, experimenten met geluid geven aan dat de impressie van de stem levendiger en dieper is en een groter effect heeft dan die van enig ander geluid. Andere geluiden kunnen wel luider zijn dan de stem, maar geen enkel geluid kan levendiger zijn.

 

Stemmingen

Ons stemorgaan is een barometer van onze stemming. Naast de inhoudelijke betekenis van woorden brengt het stemorgaan ook de stemming waarin hij of zij op den duur is blijven hangen tot uiting. Vrijwel alle mensen, zelfs zij die er in hun stoutste dromen niet aan zouden denken orgaanfuncties of symptomen te interpreteren, kennen aan de klank van de stem allerlei betekenissen toe. Daarom zijn interpretaties op dit gebied voor ons heel gemakkelijk: we zijn ermee vertrouwd.

De stem wordt een symptoom als de klank ervan niet past bij de lichamelijke gestalte. De stem verraadt al heel snel als er iets niet harmonieert. Wat dat aangaat, is de stem eerlijker dan de inhouden die erdoor onder woorden worden gebracht. Een zachte, hese stem past even slecht in een groot, robuust lichaam als een zware, volumineuze stem in een tenger, klein lichaam. In een tenger lichaam vindt de stem niet genoeg klankbodem om vol en rijk te kunnen klinken. Het is daarentegen heel goed mogelijk een goede, grote klankbodem niet te gebruiken en de stem niet te laten resoneren naar de ter beschikking staande mogelijkheden.

Een piepstem in een stevig gebouwd lichaam vertelt van een eigenaar die de moed mist zichzelf bewust te maken van zijn mogelijkheden en er gebruik van te maken. Hij staat zijn stem niet toe met het lichaam mee te vibreren(of omgekeerd). Het ligt voor de hand hier angst voor zijn eigen kracht en invloed te vermoeden, naast afstandelijkheid ten opzichte van het eigen lichaam. De innerlijke stemming is, in tegenstelling tot de uiterlijke verschijning, angstig en zonder zelfvertrouwen. Een beverige stem laat eveneens angst doorklinken, maar kan in bepaalde situaties ook vibreren als gevolg van innerlijke ontroering en geroerdheid. Nauw hieraan verwant is de toonloze stem, het kenmerk van timide mensen die al vroeg in hun schulp moesten kruipen, zodat zij er nooit aan toe kwamen hun eigen kracht te ontwikkelen en zich krachtiger te uiten.

De hese stem is van geprikkelde stembanden, en niet van een opgewonden stemming. Dit symptoom kan er bijvoorbeeld op wijzen dat de eigenaar voortdurend het huilen nader staat dan het lachen, zonder dat hij of zij eens flink uithuilt. Heesheid geeft aan dat de stem uit het lichaamsgebied  hals-hoofd komt, en in elk geval niet uit de buik of het hart. De eigenaar staat dus niet met hart en ziel achter wat hij zegt. In deze wrijving kan naast de impuls tot spreken tegelijkertijd de weerstand ertegen worden beluisterd.  De hese stem verraadt hoe overprikkeld hij is. Een door spreken hees geworden stem wordt alleen maar heser als de eigenaar ten opzichte van de omstandigheden te veel heeft gepraat. Zonder de klankbodem van het lichaam is het twijfelachtig of de stem weerklank zal vinden bij de toehoorders. Hoe heser en krakeriger de stem is, des te ongeloofwaardiger ze zal klinken.

Stemverlies
Een stem die volledig dienst weigert, verwijst naar een situatie van machteloosheid en rechteloosheid die door de eigenaar van de stem niet wordt toegegeven. Dit symptoom kan vooral wijzen op een fysieke engte, daarachter zal echter weer psychische benauwdheid schuilgaan. Vaak komt het zover dat de onontwarde 'stemmingsknopen' de vorm aannemen van knobbeltjes op de stembanden (denk aan zangers), die daardoor niet goed tegen elkaar aansluiten. Als eenmaal de gordiaanse knoop in hun leven is doorgehakt, kan de stem zich eindelijk voller en stralender dan ooit laten horen. Dit wordt vaak bereikt via ademoefeningen die de zanger in staat stellen uit diepere gemoedsregionen te putten. Via de ademstroom als ' uitstroming van de ziel' is het mogelijk de ware stemming te laten vibreren. Deze innerlijke verdieping is noodzakelijk om te bereiken dat de vocale uitingen door de hele persoon en zijn of haar hele lichaam worden gedragen. Dan pas kan de stem vér dragen.

De genezende kracht van muziek

Gezondheid is gebaseerd op het ritme van de ademhaling. Hieruit blijkt dat lichaam en geest gezond zijn indien ze muzikaal klinken, en ongezond wanneer ze onmuzikaal klinken. Het idee van genezen door middel van muziek behoort in feite tot het beginstadium van zelfontwikkeling door middel van muziek. De basis van al de medicijnen die voor medische doeleinden gebruikt worden, bestaat uitde verschillende elementen die ook de grondslag vormen voor ons fysieke bestaan. Dat wat ons ontbreekt wordt daaraan ontleend. De trillingen die noodzakelijk zijn voor onze gezondheidworden door hun kracht in ons lichaam voortgebracht; en het ritme dat nodig is voor onze genezing wordt tot stand gebracht door de bloedsomloopin een bepaald ritme en tempo te brengen. De intensiteit van de trillingen die nodig zijn voor onze gezondheid wordt door de medicijnen op peil gebracht.

Hieruit leren we dat gezondheid een situatie is waarbij toon en ritme in een toestand van volmaaktheid verkeren. En wat is muziek? muziek is toon en ritme. Wanneer onze gezondheid niet in orde is, dan betekent dat de muziek niet in orde is. Daarom hebben wij, wanneer de muziek in ons niet in orde is, de hulp van harmonie en ritme heel erg nodig om ons weer in een harmonieuze en ritmische toestand te brengen. 

Deze ijze van genezen kan bestudeerd en begrepen worden door de muziek van ons eigen leven te bestuderen, en het ritme van de hartslag en van het hoofd. Je kunt je conditie bepalen door het ritme van de polsslag te onderzoeken, de hartslag en het ritme van de bloedsomloop. Met gebruik van je intuïtie en het gebruik van je muzikale eigenschappen.