Spiritualiteit

Flitsende inzichten

Spiritualiteit.

'Spiritualiteit is de zoektocht naar een kracht die groter is dan de jouwe'
Marianne Williamson

Spiritualiteit is gebaseerd op ons intuïtief weten dat ons bestaan meer is dan wat ons wordt gedicteerd door onze vijf zintuigen: het gezicht, het gehoor, de smaak, de reuk en de tastzin. Alleen al vragen wat spiritualiteit is, geeft aan dat je spiritueel bent. Het is je bezinnen op je eigen bestaan. Sinds het begin van de tijd hebben mensen ingewikkelde vragen gesteld.
Waarom zijn wij hier?
Wat is het doel?
Welke rol spelen wij in het universum?
In essentie betekent spiritueel zijn nadenken over het doel van het leven. Alle organismen die zich bewust zijn van hun eigen bestaan zijn op de een of andere manier spiritueel.
Onze onderlinge verbondenheid met alles in dit universum speelt een belangrijke rol in het bepalen van onze persoonlijk spiritualiteit. Hoe wij onszelf zien, staat niet los van iedereen en al het andere. De wegen die wij kiezen om ons bestaan te begrijpen, liggen ver uit elkaar, maar de zoektocht is desondanks een integraal deel van ons wezen. De spirituele zoektocht kan zowel persoonlijk als wereldomvattend zijn.

Zoektocht.
Onze persoonlijke- en collectieve zoektocht om de diepere en collectieve betekenis van kennis en nieuwe ideeën te onderzoeken, maken ons spiritueel. Mensen verschillen in hoge mate in hun voortgang op het spirituele pad. Sommigen besteden nauwelijks tijd aan het begrijpen van het universum, anderen wijden er hun hele leven aan.

Geesteshouding.
Het kost tijd voordat je je thuis gaat voelen op het spirituele en mentale niveau.
Mentale oefeningen zijn tenminste even belangrijk voor je welzijn als lichaamsbeweging en belangrijker omdat wij onze wereld scheppen met onze geest.
De geest het instrument dat we allemaal hebben om onze gesteldheid te verbeteren. Je spirituele connectie houdt je gezond ook op het niveau van je lichaam.

Een perspectief

Het spirituele perspectief.

"Wie buiten zichzelf zoekt,
droomt; wie in zichzelf zoekt,
wordt wakker." Carl Jung

Religie en God zijn niet identiek aan spiritualiteit.
Spirituele leraren vertellen ons van wereldbeelden.
Zij leren dat er een achter de alledaagse wereld van 
pijn en strijd een transcendent domein is.
Buiten het bereik van je vijf zintuigen ligt een onzichtbare wereld
van oneindige mogelijkheden.
De sleutel heb je in eigen hand, je eigen bewustzijn.
Deze spirituele hypothese bestaat uit drie onderdelen:
1. Er is een ongeziene werkelijkheid die de bron is van alle zichtbare dingen.
2. Wij kunnen deze ongeziene werkelijkheid leren kennen met ons bewustzijn.
3. Intelligentie,creativiteit en organisatievermogen zijn onderdeel van de kosmos.
De spiritualiteit koppelt bewustzijn aan ontwikkeling. door ons los te maken van het materialisme, door te transcenderen.

Tijd.
Tijd biedt spiritualiteit een geweldige mogelijkheid. Mensen moeten een nieuwe manier van leven uitvinden, waarin tijd niet een soort psychische vijand is. Te grote snelheid leidt tot stress. Jezelf veranderen kan je meer tijd geven, en de kwaliteit ervan vergroten. Door de manier te veranderen waarop we ervaringen opnemen, zelfs abstacte ervaringen als tijd.
We kunnen ons bewustzijn gebruiken om iets te bereiken. Onze geest kan terugreizen naar de bron.

Spiritualiteit zorgt voor een weg, voor een weg waarop je jezelf voorbij het persoonlijke leert kennen, een weg die naar verlichting leidt. Voor mensen is dat vaak het loslaten van een probleem- zodat zich nieuwe mogelijkheden aandienen- vaak de beste manier om tot een oplossing te komen.

Het spirituele wereldbeeld.
Spiritualiteit verklaart hoe het toeval ontstond in een doelgericht universum.
Spiritualiteit omarmt onvoorspelbaarheid en spontaniteit. Zij omarmt de rijkdom van de ervaring onder andere de rijkdom van de innerlijke ervaring.
Het spirituele wereldbeeld is gebaseerd op onderlinge verbondenheid en verwikkeling  van alles, elk proces splitst zich zonder zijn heel-heid te verliezen.
Spiritualiteit heeft, als zij vraagt waar menselijk leven ontstaat, de beste papieren.

Bewustzijn

"Waar ben je je nu bewust van?".
Je beschrijft dan waar je bent en wat je ziet hoort en ruikt.
Na enige tijd ben je je bewust van je stemming, de sensaties in je lichaam,
kopzorgen of een wens die dieper ligt dan oppervlakkige gedachten.

Een innerlijke reis kan dieper gaan naar een wereld van vrijheid,wijsheid en vervulling.
Het kruinchakra is de poort naar een open verbinding met de kosmos. Onze taak is het om deze poort te openen. Maar de weg naar dit ultieme is een moeilijke. Om het te verwezenlijke zullen we ons vrij moeten maken. Wat betekent dat?
Eigenlijk niets nieuws. Alle grote religies in de wereld, brengen dezelfde boodschap.

'Probeer een beter(heler, bewuster, gelukkiger) mens te worden, en streef naar volmaking, naar verlichting.
Een bijna onmogelijke opgave voor de mens in al zijn mens zijn.
Want vrijmaken betekent onthechten. Het niet hechten aan materie, dat zal niet moeilijk te begrijpen zijn.
Niet hechten aan de geest kan bijvoorbeeld betekenen het niet claimen van mensen in je directe omgeving.
Dit kan namelijk ontaarden in jaloezie een van de vele vormen van oordelen.

Vrijmaken

De  berg staat symbool voor de beleving van de mens, die zich op aarde  'lang' maakt en met zijn vingertoppen naar de hemel reikt. 
We kunnen ons bewustzijn focussen op stappen in het 'vrijmaken' van onszelf.
Iedere fase is een vorm van groei. Met iedere stap in de groei kan ons innerlijk zich vormen om steeds minder 'groot' te worden. Want iedere stap in de groei is het symbolisch wegwerpen van gehechtheid.

Probeer het met de kleine dingen van alledag. Ze zijn al moeilijk genoeg.
Claim en oordeel je naaste  niet; hierin zul je al snel je 'groei' voelen.
Die naaste krijgt daardoor in zijn 'zijn'  de ruimte voor zijn groei.
Zelf ben je dan niet meer behept met de negatieve energie die 'willen bezitten' veroorzaakt.
Wat een bevrijding de eerste grote stap naar de top van de berg, het dak van de hemel.

Nieuwe spiritualiteit

Nieuwe spirituele stromingen brengen iets van die oude, bezielde kosmos terug.
Neospirituelen zijn niet enkel naar binnen gericht, maar juist heel maatschappelijk betrokken.
Natuurlijk werken ze aan hun 'betere ik'. Zij zien zichzelf niet als maat van alle dingen, niet los van de maatschappij, opvoeding en genen, maar als deel van een groter geheel.
Zij willen daarom niet zozeer zichzelf verbeteren, maar juist dat grotere geheel waarvan hun 'ik' deel uitmaakt.
Een 'beter ik' is in de nieuwe spiritualiteit in het beste geval een 'kleiner ik'.

Lang leefde de mens in een kosmos, een bezield geheel waarin alles, met alles samenhangt. De wetenschappelijke revolutie heeft de kosmos ontzield en veranderd in een universum dat beheerst wordt door neutrale natuurwetten. Nogmaals de nieuwe spirituele stromingen brengen iets van de oude, bezielde kosmos terug.
Neo spirituele teksten zijn soms onbegrijpelijk, en hun boodschap 'je kunt je leven veranderen' wordt er wel heel erg ingeramd, maar de praktijk die de nieuwe spirituele stromingen aanreiken om jezelf te verbeteren, wérken.
Ze stoppen niet bij een schets van de onderlinge samenhang der dingen, maar geven aan hoe je je daarvan bewust kunt worden en daarnaar kunt handelen.

Vraag jezelf bijvoorbeeld elke keer voordat je in een auto stapt, af:'waar gaan we heen? Moet het écht of kun je misschien beter de fiets of de trein nemen of gaan wandelen?
'Sluit je ramen' zegt Thich Nhat Hanh: ga buiten de stad wonen als je merkt dat die je vaak te verkeerde prikkels geeft. Want door je af te sluiten voor invloeden van buitenaf, kun je je meer openstellen voor iets wat groter is.
En het werkt, door bewuster te leven, minder afgeleid door invloeden van buitenaf; zie je meer, ruik je meer, neem je bewuster je omgeving waar. En dat geeft een goed gevoel. Je sacraliseert je handelingen, plaatst ze in een groter, magisch geheel.

Spiritualiteit van het alledaagse

Spiritualiteit houdt verband met je persoonlijke zoektocht naar een diepere betekenis en doel van je bestaan. Een belangrijk onderdeel van spirituele groei is meer zelfbewustzijn te krijgen.
Oefeningen:
1. neem even de tijd om naar jezelf te kijken.
2. bekijk jezelf met mildheid.
3. pas eventueel je houding aan, en doe je best om je te concentreren op wat je leest.

Het is je geest die vorm geeft aan je ervaringen. Je geestelijke houding bepaalt de kwaliteit van je leven. Spiritualiteit geeft je de moed om het leven serieuzer te nemen en meer respect te hebben voor de diepere betekenis en de symbolische aard van zelfs de kleinste details.
Naarmate iemand spiritueler wordt, laat hij agressie en de behoefte om te vechten en andermans ideeën onder controle te houden achter zich.

De mythe van het perfecte leven.
De belangrijkste reden om een zoektocht te beginnen is  een antwoord op de vraag, wat is de betekenis van  lijden en de zin van het leven, te krijgen.
Je lijdt als je streeft naar iets wat je niet hebt en de dingen die je wel hebt, liever niet wilt hebben.

Geloof.
Het geloof in iets wat groter is dan jezelf, kan een kracht zijn die je innerlijke vrede kan geven en je kan helpen met de stress in je leven om te gaan.

Ken u zelf.
De zoektocht naar zelfkennis is de zoektocht naar onze eigen uniciteit. Deze behoefte filtert onze ervaring van de wereld. Als we ervoor zorgen dat anderen zich uniek voelen, verhogen we hun kans geluk te ervaren.

Vervulling.
We hebben behoefte aan vervulling. Het uitoefenen van een beroep, is een levendmakende kracht.

Spirituele dimensie.
Op de spirituele reis krijg je nieuwe ogen mee. Je kijkt nog steeds naar de zelfde wereld maar hij is niet meer dezelfde als eerst. Ons leven heeft een doel en de uitnodiging om aan een spirituele reis te beginnen. Bevestig je uniciteit en alle dingen die we gemeenschappelijk hebben teneinde volledig mens te worden.

Testen en lessen.
Elke ziel bevindt zich op een ander ontwikkelingsniveau.
Lessen kunnen leiden tot innerlijke transformatie en groei. 
Wees goed, wees blij.
Zorg ervoor je intenties zuiver te houden.

Vragen.
Wat is mijn bijdrage aan het feest?
Wat kan ik meenemen voor de maaltijd van het leven?

Spirituele wetmatigheden.
Je wordt waarop je meest gefocust bent. Let dus op waar je je bewustzijn aan besteedt. Wees zuinig met je aandacht. Wees kieskeurig. Denk geen junkgedachten. Ruim ballast op.

Bewust leven.
Bewust leven is te vergelijken met een  proefperiode. Je hebt een extra stimulans om je best te doen. Je bent op 'proef'.
Je stelt je open voor innerlijke en universele begeleiding. Goddelijke begeleiding is nodig omdat intelligentie alleen geen garantie is dat je de juiste keuzes maakt.
En ijver en wilskracht alleen geen garantie is dat je het juiste pad bewandelt.
Deze leiding bestaat; herken het en ontvang het.
Je moet vragen voordat je ontvangt, kloppen voordat de deur opengaat.
Nadat je om leiding hebt gevraagd, luister dan!