Religies

Hervormingen nodig

Religies en de nieuwe tijd.
Godsdienst is en blijft voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking het leidende kader waarbinnen persoonlijke, ethische en politieke keuze's worden gemaakt.
Hoe reageren de religies op de grote veranderingen die het gevolg zijn van de wereldwijde politieke, ecologische en economische crises?

Twee reacties:
1. een herhaling van de theologische fundamenten van weleer en men beroept zich op de goddelijke autoriteit van het eigen heilige geschrift en de traditie.
2. men zoekt naar een nieuwe synthese tussen de huidige tijd en het geloof. Het betekent concreet een zoeken naar de verbindende lijnen tussen godsdiensten onderling.
voorbeeld: in de joodse Thora, in het christelijk evangelie en de islamitische Koran is ' liefde' het gemeenschappelijke woord.
De liefde voor God is de liefde voor ieder mens naast je als fundament voor een samenleving van recht, welzijn, vrede en compassie.

Hervorming:
1. laat de religieuze claim op de waarheid los. Er zijn talloze manieren om God, of het goddelijke, te zoeken. Niet alleen als fenomeen, maar ook als een geestelijke werkelijkheid.
Dit vraagt een ingrijpend proces van verlichting.
De Eeuwige, God, Allah het zijn woorden voor een geheim dat niemand in zijn eindeloosheid kent. Niemand heeft er 'patent' op en geen enkele levensovertuiging kan met een schijnexclusiviteit de ander buitensluiten.

2. de universele rechten van de mens worden ondersteund en verder uitgewerkt vanuit de eigen religieuze traditie.
Universele waarden zijn tijdloze waarden die een modernisering van godsdiensten mogelijk maakt.
voorbeelden: geweldloosheid, een rechtvaardige, sociale en economische orde, erkenning van de individualiteit, gelijkberechtiging en zorg voor al wat leeft.

3. de strijd aangaan tegen de doorgeslagen vrije markt die een economische, ecologische en ethische crises heeft gebracht. Ontwikkel een nieuwe samenleving van humaniteit die verbindt en toekomst schept.

Godsdienst betekent niets anders dan dat we onszelf, en de ander, in ons menszijn begrijpen en waarderen.

Elke traditie kent nieuwe interpretaties.
Lees verder bij de afzonderlijk genoemde tradities.

Algemeen

Het Joodse mystieke energiesysteem

De Kabbala is een mystiek energetisch systeem, afkomstig van de oude Hebreeën. Het is wellicht het meest universele en fundamentele energiesysteem en het verklaart de oorsprong van de wereld, de schepper, een complexe verzameling energielichamen en de verbinding tussen het menselijke en het goddelijke. 
In de kabbala wordt onder andere geleerd dat de mens zichzelf niet als slachtoffer moet beschouwen, maar als een co-creërder met alle verantwoordelijkheid van dien.

Het woord  qabala betekent ontvangen.
Volgens één legende werd de kennis van de kabbala doorgegeven aan Mozes op de berg Sinaï, volgens een ander verhaal leerde God het aan de engelen, die het doorgaven aan de kinderen op de aarde, zodat we het aardse vlak kunnen overwinnen en weer opstijgen naar de hemelen. 

De kabbala begint met het idee dat we ieder een mini-universum zijn. Alle krachten van het universum zijn voor ons beschikbaar, maar om ze zich te laten manifesteren, hebben we een kaart nodig. De boom des levens is zo'n kaart, die de sleutels tot de toegang tot energieën, krachten en levensvormen van het universum in ons leven geeft.

De levensboom symboliseert het microskosmische en macrokosmische uiterlijk van het universum. Zoals de boom zijn we geworteld in de aarde en strekken we ons uit naar de hemel.


De boom.
De levensboom als middelpunt van de kosmos. Bomen gelden als symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Hun takken richten zich naar de hemel en ze hebben hun wortels in de aarde. Iedere cultuur heeft een Boom als kerngegeven in haar mythologie; de Boom des levens in de Christelijke wijsheid en de Boddhi-boom van de Boeddhisten.
Bomen bieden beschutting tegen de zon of kou, de boom maakt zuurstof. de boom geeft leven.
Het belangrijkste kabbalistische gebod is dan ook om geven en nemen in balans te brengen. 

De levensboom: de tien sefiroth.
De kabbala  begint met het idee dat we ieder een mini-universum zijn. Alle krachten van het universum zijn voor ons beschikbaar, maar om ze zich te laten manifesteren, hebben we een kaart nodig. De levensboom symboliseert het microkosmische en macrokosmische uiterlijk van het universum. Zoals de boom zijn we geworteld in de aarde en strekken we ons uit naar de hemel. Deze boom ontstond aan het begin der tijden, toen er alleen het niets was. Alles bestond binnen deze leegte, maar niets was begonnen, tot het goddelijke ontstond door de negen fasen van manifestatie, om te eindigen bij een tiende, fysieke belichaming. Op deze manier legde het goddelijke een 'weg terug' voor onze eigen evolutie en verlichting aan.
Iedere fase wordt door een tak voorgesteld. Deze takken zijn de tien heilige sefiroth of sferen van bewustzijn. Ze worden verbonden door 22 lijnen, paden genoemd. Samen vormen de sefiroth en de paden de 22 paden van wijsheid, poorten van ervaring naar grotere spirituele harmonie.

De sefiroth zijn equivalent aan energielichamen en de paden analoog aan energiekanalen. Samen vormen ze een energiesysteem dat gelijkwaardig is aan het chakra-nadi systeem.Ze worden echter niet als fysiologische centra beschouwd. Ze zijn eerder symbolisch en het lichaam is metafoor.
De sefiroth zweven niet in de ruimte. Net als de chakra's zijn de sefiroth bewustzijnsniveaus binnen in ons waarover we kunnen beschikken. Door je op de 22 paden tussen de sefiroth te concentreren, geleid je een proces dat 'het ontwaken van 'de goddelijke vonk' heet.
Sefiroth zijn dualistisch van aard. Ieder vertegenwoordigt een ander bewustzijnsvlak en een fase in de openbaring van de goddelijke vonk. Binnen ieder bevindt zich een uitdaging en de wijsheid die nodig zijn om de ingewijde in de volgende sefira te stuwen. het hele proces heet ' het pad van het vlammende zwaard. 

1. Kroon
2. Wijsheid
3. Inzicht
4. Genade
5. Streng oordeel
6. Schoonheid
7. Overwinning
8. Majesteit
9. Fundament
10. Koninkrijk


Kabbala De boom des levens.

Islam

De islam is ontstaan in Arabië,een onherbergzame zandzee, die door de arabieren kon worden bedwongen toen zij er in slaagden de kameel te temmen.
Door de lange, winstgevende reizen van de karavanen komt de Islam tot grote bloei.
Stichter is Mohammed geboren in 570/571 in Mekka.
Zijn geboorte is omgeven met bijzonderheden: zijn geboorte is aangekondigd door profeten.
De roeping van Mohammed is in het jaar 611: "Jij bent Gods profeet,boodschapper van Allah" Hij krijgt visioenen van de Aartsengel Gabriël die ook de profeet Daniël visioenen openbaarde.
Mohammed geeft de inhoud van de visioenen op plechtig mondelinge wijze door.Zo een voordracht heet in het Arabisch koer'aan, dat in het Nederlands koran is, het heilige boek van de moslims.
De boodschap is aan Mohammed geopenbaard in het Arabisch. De taal van de koran verwerft daarmee een heilige status.
Islam betekent  'overgave aan de wil van Allah'. Een moslim is de mens die zich onderwerpt, die gehoorzaamt.
Allah houdt van ontwikkeling. Spirituele,emotionele,sociale en lichamelijke ontwikkeling. Ontwikkeling is een kwestie van overgave. Overgave door constant open te staan voor ontwikkeling.

Richtlijnen voor het leven.
De richtlijnen of uitgangspunten van de Islam zijn op moderne wijze weergegeven in de vijf acties(zuilen):
1. De eerste actie, de getuigenis van Allah en Zijn boodschapper, nodigt uit tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is een herinnering aan keuzevrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid in denken,voelen en handelen.
2. De tweede actie, de oproep voor gebed, nodigt uit tot het starten en onderhouden van een dagelijkse, persoonlijke relatie met een Kracht groter dan jezelf,die inspireert tot persoonlijke groei en onbaatzuchtigheid. Een relatie en groei die zich oneindig ontwikkelt.
3. De derde actie,het vasten,nodigt uit tot reflectie. Het herinnert aan een houding van eerlijkheid,zelfonderzoek en inzicht.
4.De vierde actie, de pelgrimage,nodigt uit tot het aanleggen van prioriteiten in je denken en doen op grond van de volgende maatstaven:
- draagt het bij aan het opbouwen van een relatie met een kracht Groter dan je oude Denken(God)
- draagt het bij aan het opbouwen met een relatie met jezelf.
- draagt het bij aan het opbouwen van een relatie met anderen.
5. De vijfde actie,de zakaat,nodigt uit tot het onbaatzuchtig delen van de financiële, emotionele,mentale en spirituele bronnen die je hebt opgebouwd.

De acties zijn een praktische manier om in alle opzichten te groeien.
Een voorwaarde voor groei is dat je je kunt optrekken aan iets dat je inspireert en helpt te groeien. Zonder jezelf niet af van krachten die groter zijn dan jezelf.
De acties helpen je ideeën die je belemmeren in je ontwikkeling, zoals angst,woede,haat of wrok,los te laten, zodat je vrij kan zijn en je eigen kracht kan ontwikkelen.

Voeding,de islam kent speciale voedingsvoorschriften, het  Hallal voedsel dat wil zeggen het vlees is ritueel geslacht, geen varkensvlees.
Boeken:
'Mohammed,profeet van de islam '  Anne-marie Delcambre
'Moslim Unlimited'                          Esma Choho
(over)leven in het wilde westen.   


Boeddhisme

Het boeddhisme is een groep wijsheidstradities met een aanhang van 6% van de wereldbevolking. Deze tradities vinden hun oorsprong in de historische persoon Siddharta Gautama, geboren in de zesde eeuw voor Chr. in de uitlopers van de Himalaja in India. Siddharta was een Indiase prins die uiteindelijk afstand deed van zijn macht en rijkdom om te mediteren over de aard van de werkelijkheid. Na zijn ' verlichtingservaring' zagen andere monniken zijn pas verworven uitstraling en kennis en vroegen hem: Wie of wat bent U? Zijn antwoord;'ik ben wakker'.
Hij werd bekend als de Boeddha, wat 'degene die wakker is' betekent. Na zijn ontwaken gaf hij de resterende jaren van zijn leven onderricht. Hij leerde anderen in de eerste plaats dat door meditatie en spiritueel onderzoek iedereen kon ontwaken uit de diepe slaap van onwetendheid en zich, uit de eerste hand, de aard van het universum en eigen aard kon realiseren.

Het essentiële inzicht van Boeddha.
Dat is zijn beschrijving van het gelijktijdig verschijnen van alle dingen in het universum. Omdat het gelijktijdig ontstaan van alle dingen in het universum een proces is dat ons volledig omsluit, kunnen we geen afstand nemen om het te observeren; in plaats daarvan moeten we, willen we deze werkelijkheid leren kennen, ons geheel in onszelf ontspannen en transparant worden voor fijnere niveaus van onze eigen ervaring. We vinden dan niets bestendigs, in plaats daarvan vinden we alom dynamiek en stromen, inclusief het rechtstreeks ervaren van onszelf.

Door de vaardigheden van meditatie te leren, zei de Boeddha, kunnen we ons evenwicht vinden in de stroom van de natuurlijke tijd en het gelijktijdig ontstaan van de kosmos rechtstreeks ervaren.

Lees ook: 'Buddha'    Deepak Chopra

Het achtvoudig pad van het boeddhisme.
Dit pad gaat over hoe je 'goed' kunt leven. Het is niet moeilijk of vaag: je kunt het hier en nu toepassen. Het is het pad dat ieder weldenkend, gevoelig,spiritueel ingesteld  mens probeert te gaan.

Maat houden.
Wat houdt het in? De acht stappen gaan allemaal om het 'juiste'.
Op een rijtje: juist inzicht,juiste intentie, juist spreken, juist handelen, juiste arbeid, juiste inspanning, juiste aandacht, en juist 'zijn'.
Geen regels, maar maat houden.
 Niet overdrijven, maar ook niet te weinig doen. Doel verlichting realiseren, een ander woord voor een beter mens worden. Iets dat nooit af is.

Hindoeïsme

Het Hindoeïsme is de oudste en ingewikkeldste van alle levende godsdiensten van de wereld. Men weet niet of er een stichter is, maar het is bekend door de Veda's of geschriften.
Het begrip hindoeïsme omvat veel sekten en filosofieën, maar alle hindoes geloven in een hoogste kosmische geest die Brahman wordt genoemd. Brahman is de dragende  levenskracht die uiteindelijk niet te beschrijven is, buiten het bereik van de menselijke taal ligt. Brahman is de grondslag van het bestaan en de bron van alle dingen, terwijl alle dingen participeren in het zijn van Brahman. Door beoefening van verschillende vormen van meditatie geloven hindoes dat we onze heilige natuur als Brahman uit de eerste hand kunnen ervaren.
De kern van de hindoeïstische visie op de werkelijkheid is de overtuiging dat ons universum continu wordt ondersteund door een goddelijke levenskracht.
Vanuit moderner hindoeperspectief bieden de geschriften van de filosoof Sri Aurobindi veel inzicht. Hij schreef:... er is slechts één kracht in de wereld, één unieke stroom die door ons en alle dingen heen gaat... het is deze kracht die ons verbindt, alles bezielt; dit is het fundamentele wezen van het Universum.'

Hindoe teken Aum

Soefisme

Het soefisme is de esoterische traditie binnen de Islam die zich op directe ervaring van het goddelijke richt. De centrale leer van het soefisme  is dat alle verschijnselen manifestaties van één werkelijkheid zijn en ontstaan uit een diepe eenheid. Rumi is een internationaal vermaarde, dichter en soefi. Zijn werken zijn in veel talen vertaald  en zijn  invloed overstijgt etnische en spirituele grenzen.
De soefitraditie  is er van overtuigd dat het hele bestaan constant ontstaat: 'het universum is nooit oud; het is altijd nieuw, want het omvat zowel bezielde als ontzielde objecten, de aarde en het uitspansel, de planeten, de zon en de sterren, de melkwegstelsels en de ruimte die hen omsluit; het omvat ook alle gedachten, beelden, herinneringen, gevoelens, gewaarwordingen en alle verschijnselen op alle zijnsniveaus'.
Dit alles, het ene geheel dat voortdurend ontstaat- is iets wat we uit de eerste hand  kunnen ervaren.
Doel van de soefibeweging: mensen die zich spiritueel willen ontwikkelen begeleiden.Een persoonlijk begeleider kan je een spiegel voorhouden waarin je beter kunt zien  wat je in de weg zit. Maar het blijft je eigen keuze hoe je het doet. Er is steeds geestelijke vrijheid.

Oefeningen  met heilige formules , vergelijkbaar met mantra's. Je herhaalt de klank zachtjes in jezelf, concentreert je op die kwaliteit, die daardoor tot bloei komt in je hart.
bijvoorbeeld: 'God is  liefde en de geliefde'.
Maar ook door ademhalen. adem is wat je met het goddelijke verbindt. Adem is niet alleen zuurstof die je fysiek opneemt, maar ook de onzichtbare energie overal in de ruimte die door je hele wezen gaat.

Je lichaam is een prachtig instrument dat helpt om geestelijke ervaringen volledig te ontvangen. Als je dat hele instrument zuiver maakt, gaat de beleving van het goddelijke door je hele lichaam heen. 

Wat je in het innerlijke krijgt aan rust en beheersing kan in het uiterlijke leven heilzaam zijn. Het is een enorm ontwikkelingsproces, want het ego is een heel hardnekkige vijand. Maar om open te staan voor het goddelijke moet je je eigen beperkingen vergeten.
In die paradox zijn we gevangen: het doel is een mooie persoonlijkheid op te bouwen, en tegelijkertijd wordt die persoonlijkheid pas mooi wanneer je haar vergeet.
We leven in een spiegelparadijs: alles wat we uitzenden, keert bij ons terug. Met je gevoelens, gedachten, woorden en daden creëer je iets,  mensen om je heen vangen het op en die reageren erop. Dus je krijgt terug wat je uitzendt, voortdurend, in je hele leven.
Leiding.
Er is in de hele schepping een geest van leiding. Ook in het leven van ieder mens kun je leiding zien. Mensen letten daar niet zo op, want we leven in ons hoofd. Maar daar zit het niet! Het zit in de diepte van ons wezen.

Enneagram.
Het enneagram is een systeem van zelfkennis afkomstig uit het Soefisme dat de mens indeelt in een buiktype, het harttype en het denktype.
meer informatie www.enneagram-ned.nl

Om inzicht te krijgen in de 9 persoonlijkheidsstrukturen doe de test:
www.123test.nl/enneagram/

Tao

' De natuur heeft geen haast' en 'toch gebeurt alles  op het juiste moment'. Iedere vorm van streven is bij voorbaat zinloos, streef naar een 'handelen zonder streven'. - Laozi

De Tao Te Ching is, na de Bijbel, waarschijnlijk het meest vertaalde boek ter wereld. Het boek is een bundel van 81 korte teksten. Het bespreekt hoe de wereld in elkaar zit en hoe men in het leven 'juist' handelt. Centraal staan niet-ingrijpen en loslaten. De kunst is je niet te verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in mee te gaan. De menselijke constitutie, psychologie en intelligentie zijn gemaakt om samen te werken met het oneindig creatief potentieel van de Natural Law. De creativiteit stroomt vanzelf als je 'uit de weg gaat' en de natuurlijke wetten van het leven hun gang laat gaan.

Het leven bestaat uit een serie natuurlijke en spontane veranderingen. Biedt er geen weerstand tegen, dat creëert alleen maar verdriet. Laat de realiteit de realiteit zijn. Laat de dingen op een natuurlijke manier voortbewegen zoals ze dat vanzelf doen.

In de Tao Te Ching, het heilige boek van het taoïsme, vinden we de volgende passage die de weg van de wijze mens beschrijft. '...de wijze is toegewijd aan het redden van alle menselijke wezens, zonder iemand te verwerpen. Hij is toegewijd aan het redden van dingen, zonder iets aan zijn lot over te laten. Dit is de beoefening van helder licht.

Literatuur:
Er zijn veel trendy boeken op de markt verschenen o.a,
De Tao van Poh, Tao voor managers, Tao voor dummies enzo

'De weg naar verandering '  Wayne Dyer

Tao- online:
De teksten van de Tao worden mooi weergegeven bij:
www.tekensvanleven.nl

Godsbeeld

De grootste scheidslijn tussen de oosterse en westerse  beschaving werd veroorzaakt door de geloofsopvattingen die met God te maken hadden. Niet alleen hebben deze in grote mate de culturen bepaald, maar de opvattingen zelf verschillen radicaal. Terwijl in de voornaamste westerse religies de kern wordt gevormd door een almachtige en enige echte God, kennen de oosterse religies vaak meerdere goden, of wordt, zoals in het boeddhisme en taoïsme, geen god genoemd.

De oosterse religieuze tradities leren dat God(of Tao, Brahman, zuiver bewustzijn, de Leegte enz.) zich overal bevindt en het beste in het eigen innerlijk kan worden ervaren. In feite wordt gesteld dat God ons eigen zelf is - of misschien zou beter zijn te zeggen dat het Zelf God is.


In de lessen van Jezus komt dit ook naar voren. De nadruk komt te liggen op een persoonlijke God en op de idee van de hemel als een geestestoestand in plaats van als een plaats. ' want zie het Koninkrijk Gods is bij u.'
De leer van Jezus was revolutionair: hij benadrukte hoe belangrijk het denken was, zelfs superieur aan het handelen dat erop kan volgen. Dus als ik, bijvoorbeeld, de gedachte heb dat ik mijn buurman wil vermoorden, maar het feitelijk nooit doe, dan is dat in termen van het koninkrijk dat ik bij wijze van spreken in mezelf opbouw, is er geen verschil tussen de gedachte en de handeling, want ook in de kwantumvisie op de wereld, is de gedachte de beslissende factor: de gedachte is het voornaamst.

Gescheidenheid.
Een van de problemen van de georganiseerde religies is het idee van gescheidenheid. Het huidige begrip van de kwantumfysica omvat het idee van volledige eenheid en dat we ons gevoel van spiritualiteit aan een gevoel van eenheid moeten ontlenen.

Wereldbeeld.

Ons wereldbeeld is onttoverd. Wij menen dat ons leven niet beheerst wordt door geheimzinnige en onberekenbare machten.
Waarheid ziet men niet als iets dat je op gezag moet aannemen, door diep redeneren kan achterlaten of eventueel kan opzoeken in een boek, maar als iets dat eerder met je intuïtie heeft te maken, met het innerlijk ervaren van dingen.

Spiritualiteit ziet men als iets persoonlijks, niet zozeer als een groepsgebeuren.
Spiritualiteit kent verschillende bronnen. Je zoekt zelf bij elkaar uit allerlei stromingen, tradities, wijsheidsleren en niet te vergeten wat anderen je vertellen.
Spiritualiteit heeft met zoeken te maken, met wat voor jou persoonlijk, in een bepaalde fase van je leven, betekenis heeft. En minder met onwrikbare overtuigingen.
Het verandert voortdurend in je leven, je ontdekt nnieuwe dingen, en stelt je opvattingen bij.