Startpagina

Vibrerend universum

We leven in een vibrerend universum. We lijken een vast lichaam te hebben, maar in werkelijkheid hebben we dat niet. Dat is een wetenschappelijk feit. De kwantumfysica heeft aangetoond dat energie van de ene in de andere vorm kan overgaan en dat iets wat vast of massief lijkt te zijn in werkelijkheid bestaat uit trillende deeltjes en moleculen.

Niets staat vast. Alles kan worden heroverwogen. Alles!
Zorg ervoor dat je anders naar je leven gaat kijken. We zijn vibrerende wezens. daardoor bestaan de emoties die we ervaren ook uit energie. Een emotie is gewoon energie in beweging. Als we onze emoties onderdrukken, wordt alles wat we ontkennen steeds zwaarder. Noem dit trillingsdichtheid. Deze zwaarte kan vele vormen aannemen. Maar in alle gevallen belemmert zij het natuurlijk vermogen van de ziel om te schitteren. 

Denk maar eens aan de manier waarop we onze emoties soms beschrijven: we kroppen onze boosheid op. We houden onze tranen tegen. We hebben een brok in onze keel. We vermannen ons. We denken onszelf te beschermen, maar in werkelijkheid bouwen we een muurtje om ons optimale zelf heen. We weten dat er meer is, maar we weten niet hoe we dat kunnen bereiken.

Net zoals water ijs kan worden, of stoom, zo kan onze energie ook van bestand veranderen. Als we onze emoties niet laten stromen, is het alsof we onszelf met cement vullen. We zitten dan zo vol met verdriet, boosheid, schuldgevoel, angst en schaamte dat er geen ruimte meer is voor iets anders; Hoe meer bezwaard we zijn, hoe lager onze trilling, de trilling van verbondenheid, levendigheid en vreugde. Hoe lichter we zijn, dat wil zeggen hoe meer we alles in ons hebben verwerkt, hoe meer we in staat zijn om ons leven te vervullen met overvloed, gezondheid, liefde en bezieling.

Ontdek je ziel. Je begint het proces door je emoties door je heen te laten stromen, door ze energie in beweging te laten zijn, zodat je heelheid en eenheid kunt ervaren met de stralende energie, de pure liefde die het Goddelijke voor je heeft.

Leid jezelf veilig door een systematische ontmanteling van je emoties en gedacteprocessen die je ervan weerhouden je te verbinden met je ziel.

De nieuwe fysica.

Qantum betekent 'hoeveelheid' of 'kwantiteit'. Het wordt gebruikt om het kleinste deeltje van een fysische eigenschap aan te duiden zoals energie of materie.
Kwantumwetten zijn de wetten die over de atomen (de wereld van het kleine)  gaan.
Kwantumtheorie: deeltjes kunnen zich op twee of meer plaatsen tegelijk te bevinden.Een en hetzelfde 'object ' kan zowel een deeltje blijken te zijn dat op een bepaalde plaats kan worden gelokaliseerd, als een golf die zich over tijd en ruimte  uitstrekt.
De nieuwe fysica is organisch en holistisch; ze schetst een beeld van het universum als een samenhangend geheel, waarvan de delen onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.
In de Kwantumfysica beïnvloedt de waarnemer het waargenomen object. Er zijn geen op zichzelf staande waarnemers van een mechanisch universum - alles participeert in het universum. 

 

Quantum genezing

Het grensgebied tussen lichaam en geest, is het gebied waar genezing plaatsvindt.
De sprong in bewustzijn lijkt de sleutel te zijn. Die hoeft niet plotseling, als in een flits, plaats te vinden. Het vermogen om op een hoger bewustzijnsniveau te blijven hangt samen met je algemene toestand. In de natuurwetenschappen benoemt men dergelijke plotselinge veranderingen met het woord quantum. Hiermee bedoelt men de onderscheiden sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau- de quantumsprong.

Veel genezingen die een mysterieuze oorsprong hebben- gebedsgenezing, spontane remissie, het effectief gebruik van placebo's wijzen eveneens in de richting van een quantumsprong. Waarom? Omdat in al die gevallen het vermogen van een innerlijk bewustzijn de aanzet heeft gegeven tot een ingrijpende sprong-  een quantumsprong- in het genezingsmechanisme.
Onderzoek naar spontane genezing heeft aangetoond dat, kort voor het herstel zichtbaar wordt, de patiënt een dramatische verandering in bewustzijn ondergaat. 

Bewustzijn is een kracht die door de meeste mensen wordt onderschat. We richten ons innerlijk bewustzijn niet, noch maken we gebruik van de reële kracht ervan, zelfs niet in de moeilijkste ogenblikken. Dat is ook de reden dat waarom 'wonderbare' genezingen worden bekeken met ontzag, ongeloof en eerbied.

Iedereen is in bezit van bewustzijn. Dus misschien zijn deze wonderen niet meer dan een uitbreiding van onze normale vermogens. Dat niet ieder van ons erin slaagt het genezingsproces volledig te benutten komt doordat we onderling zo sterk verschillen in ons vermogen om het te mobiliseren.

 

Het genezingsproces

Misschien zijn wonderen niet meer dan een uitbreiding van onze normale vermogens.

Het grote mysterie van de geneeskunde is het genezingsproces. Is het genezingsproces een fysieke of een psychisch-mentale zaak?

Genezing is een actief, complex en holistisch proces. Kan de geest diep genoeg doordringen om de patronen waarnaar het lichaam is gevormd te veranderen.

De kracht van de geest.
Holistisch betekent in dit geval vertrouwen in leven en gezondheid te brengen door middel van kalmte en rust. En de overtuiging dat het lichaam geschapen is uit bewustzijn en het vermogen een dramatische verandering in bewustzijn te ondergaan.

Zoals we hebben gezien benoemt men dergelijke plotselinge veranderingen met het woord Quantum-sprong -  van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau springen. Ons innerlijk bewustzijn geeft die aanzet in het genezingsmechanisme.
Bewustzijn is een kracht die door de meesten van ons wordt onderschat, over het algemeen richten we ons innerlijk bewustzijn niet, noch maken we gebruik van de reële kracht ervan, zelfs niet in de moeilijkste ogenblikken.
Iedereen is in het bezit van bewustzijn. Dat niet ieder van ons erin slaagt het genezingsproces volledig te benutten komt doordat wij onderling zo sterk verschillen in ons vermogen het te mobiliseren. Waarin onderscheidt iemand die overleeft van iemand die niet overleeft?

Hoe mobiliseer je de genezende respons:
Het lichaam heeft een eigen geest. Hoe komt een gedachte tot stand! Scheppen zenuwcellen gedachten of gedachten zenuwcellen. In de behandeling van de ziekte kun je gebruik maken van gedachten. Door het visualiseren van je immuunsysteem.

Verdedigingsmechanisme.
Andere krachten zijn je bewust te worden van je wil om te herstellen, je levensstijl en lichaamsbeweging .

Ons immuunsysteem leert, maar hoe? 
Neem een Pavlovreactie, ons lichaam reageert op voetstappen in het donker , maar ook op de gedachte aan voetstappen in het donker (fantasie). Dus biochemische veranderingen kunnen in de werkelijkheid plaats vinden en in de fantasie. Zoals een geur, een herinnering  kan oproepen, gepaard met die gevoelens.

Witte bloedcellen zijn te trainen: ons immuunsysteem reageert op reacties van onze hersenen. Het wordt gecontroleerd door het brein. Emoties verhogen of verminderen de activiteit van het immuunsysteem. Hersenen en immuunsysteem zijn dus verbonden .Tijdens stress, slapeloosheid, examens, vlucht/vliegtuig enzovoort is het systeem onderdrukt, verdrongen. Het systeem reageert niet zoals het normaal deed. Hoe kunnen we deze mentale processen gebruiken om ons beter te voelen?

Wat beelden we ons in:
 Hoe we in het leven staan kan een positieve invloed hebben op ons immuunsysteem. Want wat gebeurde er tijdens een inzinking; onze houding veranderde, onze hoop en onze positieve gevoelens.

Leer naar je innerlijk te kijken, leer werken met je geest, visualiseer een wit lichaam om een gewonde plek te helen.
Via diepe meditatie en intense concentratie.
Via volledig vertrouwen en geloof in de behandeling; het Placeboeffect, zeker zijn van de genezing.
Ziekte kan ontstaan na verlies van betekenis. Het helpt vaak als iemand zijn eigen leven wil leven. De unieke song van de eigen persoonlijkheid. Niet als je voor anderen wilt leven. En het negeren van het feit dat een mens een biologisch, spiritueel geheel is.

Dus wat is je eigenheid?
Onder invloed van de wil is het mogelijk lichaamsfuncties onder controle te krijgen.
Yogi's en zenmeesters bereiken dit via zelfdiscipline, geduld en een zelfbespiegelende kracht. 

Het ontwikkelen van persoonlijkheidskenmerken:
1. Eigenliefde.
2. Plezier
3. Heldere communicatie(eerlijkheid)
4. Vriendelijkheid.
5. Goedheid.
6. Vertrouwen in eigen intuïtie.
7. Mildheid.
8. Compassie
9. Vergevingsgezindheid.
10. Zelfcontrole. 

 

 

 

 

 

Quantum wereldbeschouwing

We kunnen onszelf vernieuwen en onderzoek doen naar de onzichtbare niveaus van ons lichaam. Het is daarvoor  noodzakelijk om onze gewaarwordingen te veranderen.

Tien nieuwe denkbeelden voor transformatie:
1. de fysische wereld, met inbegrip van ons lichaam, is een reactie van de waarnemer; we brengen zelf ons lichaam tot stand, zoals we ook de manier waarop we de wereld ervaren zelf tot stand brengen.

2. ons lichaam bestaat, in zijn meest wezenlijke toestand, uit energie en informatie, niet uit vaste stof; deze energie en informatie zijn een manifestatie van oneindige velden van energie en informatie die zich uitstrekken over het hele universum.

3. geest en lichaam zijn een onlosmakelijk geheel; de eenheid die 'ik' is splits zich in twee ervaringsstromen; de subjectieve stroom ervaar ik als gedachten, gevoelens en verlangens; de objectieve stroom ervaar ik als mijn lichaam; op een dieper gelegen niveau komen de stromen samen in één enkele creatieve bron; vanuit die bron zouden we  moeten leven.

4. de biochemische structuur van het lichaam is een produkt van het bewustzijn; overtuigingen, gedachten en emoties veroorzaken de chemische reacties die het leven in stand houden; een verouderende cel is het eindproduct van bewustzijn dat niet meer weet hoe het nieuw moet blijven.

5. de gewaarwording lijkt een automatisch proces, maar is in feite een aangeleerd verschijnsel; de wereld waarin we leven, ook de manier waarop we haar hebben leren waarnemen; wanneer we onze gewaarwordingen veranderen, veranderen we de manier waarop we ons lichaam en de wereld om ons heen ervaren.

6. elke seconde krijgt ons lichaam een nieuwe vorm onder invloed van intelligentie-impulsen; de som van die impulsen bepaalt wie en wat we zijn; door hun patroon te veranderen zullen we onszelf veranderen.

7. hoewel iedereen een afzonderlijk en onafhankelijk individu lijkt te zijn, zijn we allemaal verbonden met intelligentie-patronen die de hele kosmos regeren; ons lichaam is deel van een universeel lichaam, onze geest een aspect van een universele geest.

8. tijd is niet een absoluut gegeven, alleen de eeuwigheid bestaat; tijd is in porties verdeelde eeuwigheid, tijdloosheid die die door ons in stukken gesneden is- seconden, uren, dagen, jaren enzovoort. Wat wij lineaire tijd noemen is een afspiegeling van de manier waarop we veranderingen waarnemen; we kunnen leren onze stofwisseling af te stemmen op niet-verandering op de eeuwigheid; dat zal ons in staat stellen de fysiologie van de onsterfelijkheid tot stand te brengen.

9. ieder van ons bewoont een relaliteit die zich aan elke verandering onttrekt; diep in ons innerlijk, buiten medeweten van de vijf zintuigen, bevindt zich de kern van ons wezen, een veld van niet-verandering waaruit persoonlijkheid, ego en lichaam voortkomen; dit wezen is onze werkelijke toestand - degene die we werkelijk zijn.

10. we zijn niet het slachtoffer van veroudering, ziekte en dood; die processen zijn onderdeel van het landschap, niet van de toeschouwer die voor elke vorm van verandering immuun is; deze toeschouwer is de geest, de uiting van het eeuwige zijn.

Dit zijn verstrekkende veronderstellingen, deze componenten van een nieuwe realiteit. Ze zijn allemaal gebaseerd op de ontdekkingen van de quantumfysica, een eeuw geleden. De pioniers van de quantumfysica beseften dat de algemene kijk op de fysische wereld onjuist was. Hoewel 'de dingen daarbuiten' werkelijk lijken is er buiten de waarnemer geen enkel bewijs voor de werkelijkheid ervan. Het universum is voor geen twee mensen gelijk. Elk wereldbeeld schept zijn eigen wereld. Je bent meer dan je beperkte lichaam, ego en persoonlijkheid. In werkelijkheid is het veld van het menselijk leven open en onbegrensd. Op het diepste niveau is je lichaam leeftijdloos en je geest tijdloos.

Wanneer je je eenmaal identificeert met die realiteit, die overeenkomt met de quantumwereldbeschouwing, zal het verouderingsproces een ingrijpende wijziging ondergaan.

 

Een kwantummoment.

'Je herinnert je alles op het moment dat je er ten volle naar verlangt'.

Een cursus in wonderen.

Verandering kost tijd. Voor de meeste verandering is inderdaad toewijding en dagelijkse herhaling nodig, maar er zijn gevallen waarin belangrijke levensveranderingen van de ene op de andere dag kunnen plaatsvinden. Die instantveranderingen overkomen mensen die er echt voor openstaan, op momenten die 'kwantummomenten' worden genoemd. Het resultaat van een kwantummoment is een kwantumverandering, waardoor je anders gaat aankijken tegen wie je bent en wat je kunt bereiken. 

Kwantummomenten zijn kansen om jezelf opnieuw uit te vinden. Op die momenten hoeven er echter geen belangrijke dingen te gebeuren in de wereld om je heen: de verschuiving vindt vanbinnen plaats. Door simpelweg een beslissing te nemen, vindt de verandering plaats en treed je je leven vanuit een nieuwe houding tegemoet. Vaak zijn kwantumverschuivingen besluiten met betrekking tot wie je wilt zijn om er daarna voor te gaan. Je kunt vastzitten in een bepaalde geestesgesteldheid en in een kwantummoment je opvatting over wie je was compleet te veranderen. Vanaf dat moment vindt er een volledige verandering plaats. Die kwantumverschuiving maak je namelijk in je eigen opvatting van wie je bent , en je gaat stappen zetten die noodzakelijk zijn om ook echt zo te worden.

Want als je in jezelf gelooft, heb je het vertrouwen om te doen wat nodig is om te zijn wie je wilt zijn. Door afstand te doen van je verleden en een nieuw beeld van je heden- en het belangrijkst: een nieuw beeld van jezelf- te accepteren, realiseer je je dat die verandering binnen handbereik is. Er is niet meer voor nodig dan het verlangen het beeld van jezelf te veranderen en je bereidheid je innerlijke gids te volgen.

Een van de geweldige dingen aan kwantummomenten is dat ze het idee bevestigen dat we ons lot zelf bepalen. Door de kans die je kwantummoment je aanreikt aan te grijpen om je zelfbeeld te veranderen, krijg je je eigen super-kracht- de kracht om je levensloop te veranderen. Door simpelweg het besluit te nemen om met hart en ziel te veranderen, kun je je leven een heel nieuwe wending geven.

Je staat voor een keus: doorgaan met wat de wereld van je denkt en verwacht of volg je je eigen keuze. Zoek je bevestiging niet in de buitenwereld, maar in jezelf. Als jij denkt dat je niet leeft op een manier die weerspiegelt wie je bent, is het tijd om na te denken over een kwantumverschuiving. Verlaat je zogenaamde comfortzone, begin nieuwe lichamelijke activiteiten, oefen nieuw gedrag en leer anders naar jezelf te kijken. Vertel je verhaal opnieuw en geef er een positievere draai aan. Je verhaal veranderen betekent, worden wie je wilt zijn.

Creër een nieuw beeld van jezelf.
Wat je ervoor moet doen:
Stel je open en bereid je voor op een aardverschuiving.

Stel je zelf de volgende vragen:
Wat voor iemand wil ik zijn?

Beantwoord, nadat je hebt vastgesteld wie je wilt zijn, de volgende vragen:
Is de persoon die je wilt zijn, heel anders dan degene die je nu bent?
Als dat zo is, denk er dan over na wat daar de reden van zou kunnen zijn.