Zintuigen

Gebruik je zintuigen

We weten inmiddels dat je lichaam sterk kan reageren op beelden die je zelf kunnt oproepen. Je geest maakt geen onderscheid tussen werkelijkheid en inbeelding. Als het je lukt om een beeld op te roepen, zal je lichaam reageren als op een echte situatie. Dit wordt een geleide meditatie genoemd, ook wel visualisatie: een mentaal beeld dat wordt opgeroepen.

Met een sterke visualisatie kun je een fictieve wereld van rust oproepen waarin spanningen oplossen. Zo kun je het ingebeelde waarmaken en zelf beleven. In ons onderbewustzijn liggen ervaringen  en vermogens die we kunnen aanboren als we in een ontspannen toestand zijn. Visualisatie werkt als de suggestie sterk genoeg is. Daarom is het bij een geleide meditatie belangrijk dat je je overgeeft aan het vertelde verhaal. Beleef het met al je zintuigen.

Ruik dat groene weiland, voel de zon op je huid, bewonder de berm vol klaprozen.

Een vaak geoefende visualisatie is een beeld dat je snel kunt oproepen op een moment van stress. De geest herkent het gevoel en je keert direct terug naar een ontspannen toestand.

Frisse blik.
Stel je voor dat je als een bezoeker naar je leven kijkt. Zoals je met andere ogen naar je eigen omgeving kunt kijken als je een nieuwe bezoeker rondleidt. Welke dingen vallen je dan op? Welke dingen zijn goed en bijzonder en welke dingen moeten worden verbeterd? 

 

 

Zintuigen

Een zintuig is een orgaan dat een mens de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen.
Zintuigen zijn betrokken bij gewaarwordingen, maar niet identiek aan die gewaarwording.
Een gewaarwording is een bewuste interpretatie van de signalen van een zintuig. 
Wat we waarnemen, zijn boodschappen die door deze organen via de hersenzenuwen naar de hersenen worden gestuurd 

Er zijn vijf klassieke zintuigen; zien, horen, proeven, ruiken en voelen. De eerste vier zijn speciale zintuigen. Voelen kan men onderverdelen in drie aparte zintuigen, alle drie voornamelijk gelegen in de huid. Dit zijn tastzin (aanraking/druk),thermoceptie (warmte en kou) en nociceptie (pijn). Deze drie vormen de somatische zintuigen. 

Zintuig en bewustzijn

De klassieke zintuigen zijn de zintuigen waarmee we bewuste waarnemingen kunnen doen. Niet alles van de waarneming die we doen is echter bewust. Bij het evenwichtszintuig en proprioceptie is dat het duidelijkst. Deze zintuigen houden voornamelijk de lichaamshouding op een reflexmatige manier in stand. Tegelijkertijd is er ook een bewust element in de zin dat we ons bewust zijn van de aanwezigheid van een lichaamsdeel. 

voorbeeld; aanraking
De mate van gevoeligheid in het lichaam varieert, afhankelijk van de zenuwuiteinden in ieder gebied. Deze liggen aan de oppervlakte van de huid en zorgen voor het gevoel van pijn, druk en temperatuur. De hoogte van de concentratie zenuwuiteinden bepaalt of een gebied meer of minder gevoelig is. De vingertoppen, lippen en tong hebben een hoge concentratie zenuwuiteinden  en zijn zeer gevoelig.

Het menselijk lichaam is zonder twijfel fysiek en daardoor meetbaar en mechanisch. Het lichaam is echter meer dan een samenstelsel van fysieke delen, het is energetisch. Het is een elektromagnetisch stelsel dat miljarden cellen en organen bevat, die onderling verbonden zijn en een verenigd, zij het complex, elektromagnetisch veld vormen. Het is tegelijk meetbaar en onmeetbaar, fysiek en subtiel.

Ieder van ons wekt zijn eigen energieveld op. We zijn ook met de energievelden van anderen verbonden, evenals met die van organische en anorganische bronnen. Sommige van deze velden zijn meetbaar. We weten dat ze ons beïnvloeden en wij hen. Andere zijn onmeetbaar. We weten echter door hun effecten dat deze schijnbaar onzichtbare velden bestaan. zie verder 'energievelden' van deze website

 

Bovenzintuiglijke waarneming / Zesde zintuig

Het zesde zintuig als uitbreiding op de vijf klassieke zintuigen, zou verantwoordelijk zijn voor zaken als telepathie en intuïtie. Zo kan men bijvoorbeeld onbewust iemands lichaamstaal en stemgeluid waarnemen en interpreteren en hierdoor het intuïtieve gevoel krijgen dat de persoon liegt.

Bovenzintuiglijk of paranormaal kan niet met de normale zintuigen waargenomen worden.
Voorbeelden van buitenzintuiglijke waarneming zijn:

Helderzien; het zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.

Heldervoelen; lijkt op empathie, maar houdt eerder een schijnbare gevoeligheid in voor de niet-levende natuur en het aanvoelen van sferen en stemmingen. Niet van een persoon zelf, maar de eromheen hangende sfeer van bijvoorbeeld een groep mensen. Het kan leiden tot het duidelijk aanvoelen van iets: een komende gebeurtenis, een voorgevoel daarvan.

Helderhoren;

1. het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten (geesten)
2. het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest (ook klanken en geluiden vallen hieronder)
3. alle paranormale  waarneming op auditief vlak.

Helderweten
hierbij beschikt de persoon over kennis, schijnbaar zonder deze langs natuurlijke weg verworven te hebben. Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen (lijkt op toekomst voorspellen) Het weten gaat samen met het zien van beelden het horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren. Weten waar iemand zich bevindt als hij niet in de buurt is.

Intuïtieve energie toepassen

In de op subtiele energie gebaseerde geneeswijzen bestaan veel vormen van paranormale begaafdheid. Iedereen wordt geboren met zekere 'paranormale' vermogens. Deze gaven kunnen worden ontwikkeld en gebruikt om lichamelijke en psychische problemen intuïtief te beoordelen. De intuïtieve toepassing van energie is één van de primaire manieren om energetische genezing te brengen.

Net zoals in andere zaken van het leven zul je niet in iedere vorm van intuïtie even goed zijn en zul je je gaven niet voor ieder doel kunnen gebruiken. Healers zijn vaak deskundig op een bepaald gebied en minder goed op andere.

 Intuïtieve gaven bij energiewerk:

Empathie: het voelen van emoties, behoeften of de lichamelijke toestand van anderen. Lichaamsgebaseerde empathie, het vermogen geuren, gevoelens, lichaamsreacties en de toestand van anderen in het zelf waar te nemen.

Handoplegging: het gebruik van handen voor diagnose, interpretatie of energieverplaatsing voor aanwezige of elders verblijvende personen of groepen.

Profetie: vermogen om te zien of voelen wat er kan gebeuren als alles volgens een goddelijk plan verloopt.

Paranormale chirurgie: het behandelen van het lichaam met paranormale middelen. Kan resulteren in het verwijderen van weefsel, botten en andere materie.

Mind-based technieken: activiteiten of middelen die de geestesgesteldheid veranderen of de intuïtie activeren, zoals hypnose, gewijde geneeskunde, voedsel, muziek, geluid en kleuren.

Kinesiologie: het voelen van spierveranderingen en het daarmee lezen van de boodschappen van het lichaam.

Telepathie: gedachtelezen

Spirituele technieken: het gebruik van een verbinding met een goddelijke of niet-lokale goddelijkheid om verandering te bewerkstelligen, met behulp van gebed, niet-gericht gebed, niet-lokale healing, meditatie en comtemplatie.

Intentionaliteit:  de projectie van bewustzijn naar een gewenste uitkomst of gewenst object. Dit is in veel opzichten de totaalsom van de paranormale vermogens. Als je een positieve en edele intentie hebt, rijgen je intuïtieve vermogens zich van nature aaneen om je te helpen haar te verwezenlijken.

De Akasha ervaring

Dit is een overdracht van een gedachte, voorstelling of ingeving die niet plaatsvindt via de fysieke zintuigen.

Alle mogelijke vormen, varianten en formaten doen zich voor aan een ieder van ons.
Zij draagt kennis over met betrekking tot de echte wereld, buiten onze hersenen en lichaam.

De kenmerken zijn uniform namelijk de ervaring dat ik niet gescheiden ben, een gevoel van verbondenheid met andere mensen en de natuur. De Kosmos en ik zijn één. De informatie wekt de indruk dat zij afkomstig is uit een domein buiten onze hersenen en lichaam en bewaart in een domein.

Akasha bevat alles wat ooit in ruimte en tijd gedacht, gevoeld, gedaan en ervaren is Het is het duurzame geheugen van de kosmos. Het Universum bestaat uit twee hoedanigheden: a. Akasha, het alomtegenwoordige bestaan. b. Prana, de energie van het leven.

Alle ruimtetijd is doordrongen van informatie die overal gelijktijdig aanwezig is. Het verandert ons wereldbeeld.

Het besef(gevoel of intuïtief weten) dat we ook buiten onze zintuigen om met elkaar en de wereld verbonden zijn. Primitieve volken leefden met dit feit en maakten er actief gebruik van.

Inzichten verwierven zij via hun verbondenheid met een hoger bestaansdomein door middel van buitenzintuigelijke ervaringen. Religies bijvoorbeeld via profetische inzichten of de Unio Mystica, de mystieke eenwording van het ervarende subject met kosmisch bewustzijn.

Wij communiceren ook buiten onze fysieke zintuigen met elkaar en de rest van de wereld.

Het Akasha-veld, de informatie en geheugencomponent is geen theoretisch concept maar behoort tot de werkelijkheid. Het is een ervaarbaar aspect van de werkelijkheid. 

Het is ons meest fundamentele zintuig.

 

Synchroniciteit

De betekenisvolle momenten  die zomaar, per ongeluk gebeuren vallen onder het begrip synchroniciteit of zinvol toeval. Jung noemde gebeurtenissen die geen causaal verband hebben, bijna gelijktijdig gebeuren en zinvol zijn voor degene die ze beleeft, 'zinvol toeval' en verbond daaraan de term synchroniciteit.

Toeval als routeplanner.
'Dat is ook toevallig... ik dacht net aan je...'Bijna iedereen heeft het wel eens ervaren: je denkt aan iemand en dan gaat de telefoon. Of van de vrouw die een trein mist en in de volgende haar  grote liefde ontmoet. Toeval  herinnert ons aan onze bestemming. Toeval is dus eigenlijk een soort routeplanner.

Wisselwerking tussen individu en kosmos.

Het heeft zo moeten zijn, wordt dan gezegd of 'dat kan toch geen toeval zijn? 
Deepak Chopra is er van overtuigd dat deze synchroniciteit, of zinvol toeval, een boodschap van het universum is die je kan helpen contact te maken met de onbegrensde mogelijkheden in jezelf. Het toeval is een wisselwerking tussen individu en kosmos. Wanneer wij onze diepste intenties de kosmos insturen, zal de kosmos daarop reageren: ' intentie creëert conïncidentie'. 

Synchronisch leven.

Hoe leer je synchroniciteit herkennen en inzetten om je verlangens te vervullen en je leven te volmaken. Geloof dan dat ieder  toeval een boodschap is , een verlossende aanwijzing die onze aandacht vestigt op een deel van ons leven dat aandacht nodig heeft. Ieder mens heeft een bestemming en het toeval helpt mee om die bestemming te bereiken. Hoe vaker toevalligheden je pad kruisen en groter ze zijn hoe duidelijker je bestemming, hoe meer je op de goede weg bent. 

Train de zintuigen.
Hoe herken je dan wel 'zinvolle toevallige' gebeurtenissen? Hoe onderscheid je het kaf van het koren? 'Hoe onwaarschijnlijker het toeval, hoe krachiger  de aanwijzing'. Train elke dag je zintuigen. concentreer je afzonderlijk op wat je proeft, wat je ruikt, op je gevoel. Door dit te doen verscherp je je 'toeval-ontvangstzender'. Wie gevoelig is voor prikkels in zijn omgeving is ook gevoelig voor door het universum gestuurde toevalligheden.  Hoe meer je aandacht geeft aan coïncidenties, hoe meer ze op je pad komen. Een manier om dit te stimuleren is het bijhouden van  een toeval-dagboek. Wanneer er een schijnbaar toevallige gebeurtenis op je weg komt moet je jezelf afvragen wat de betekenis hiervan is.

Onzichtbare dimensie.
In ons leven gaan we vaak uit van wat we kunnen zien. Een enkele keer niet. Dan ervaren we ogen die in onze rug 'prikken', of een spanning die te 'snijden' is. En ook al is dit niet werkelijk waar te nemen, we weten dat het echt is. Op zo'n moment komt jouw energieveld in aanraking met een ander energieveld. Dit grotere veld waarin heden, verleden en toekomst samenvallen, waar geen oorzaak en gevolg bestaan, maar waar sprake is van verbondenheid. Dit is moeilijk voor te stellen. De meeste mensen geloven dat het verleden slechts in het geheugen bestaat en de toekomst alleen in onze fantasie. Met ons verstand is zo'n concept zonder chronologie in de tijd nauwelijks te bevatten.

Maar onze ziel en ons onderbewustzijn zijn met zo'n wereld vertrouwd. Je onderbewustzijn kan heel gemakkelijk gebeurtenissen ophalen uit het verleden en de emoties die je destijds had, opnieuw beleven. Je zou dit onzichtbare veld ook kunnen vergelijken met dromen. In een droom is alles mogelijk, lopen heden, verleden en toekomst door elkaar en is er sprake van een heel andere logica dan in ons 'normale' leven. Het is via deze spirituele werkelijkheid dat het niet-toevallige toeval zich manifesteert.

Synchroniciteit wordt gestuurd door een indrukwekkende, alomtegenwoordige intelligentie die het wezen vormt van de natuur en die zich in ieder van ons manifesteert in wat we de ziel noemen. Met andere woorden: onze ziel en de kosmos zijn op elkaar afgestemd. Boodschappen die wij sturen krijgen we op de een of andere manier terug. Wij verstaan onze ziel alleen niet altijd even goed en daarom gaan we vaak voorbij aan die 'toevallige' boodschappen die we de kosmos zelf hebben aangereikt. Alles wat in de zichtbare wereld voorvalt heeft zijn wortels in de onzichtbare dimensie.


 

 

 

Laat het toeval voor je werken.

Hulpmiddelen om het toeval voor je te laten werken zijn; een verlanglijstje opstellen en je wensen hardop uitspreken. Volgens de synchroniciteitsleer kan een overtuiging niet anders dan zich manifesteren, dat is haar natuur. Onze overtuigingen trekken als een magneet de omstandigheden in ons leven aan. Iemand met positieve intenties zal ook positieve situaties aantrekken. Er zit een addertje onder het gras. Wanneer je een intentie het heelal  in slingert moet die wel voor honderd procent vanzelfsprekend zijn. En dat betekent weer dat je de ideeën die je over je zelf hebt een keertje goed onder ogen moet komen.

Mediteren helpt om onze aandacht en intentie op een hoger plan te brengen en toegang te krijgen tot al die onzichtbare, onbenutte informatie en energie.

Kijk goed om je heen naar de dingen die in je leven gebeuren, zij weerspiegelen de plek waar je je bevindt op weg naar je bestemming. En als je denkt 'dit kan geen toeval zijn', sla dan toe.

Boeken:

'Synchroniciteit ' Deepak Chopra

'Synchronisch leven' Deepak Chopra

'Toeval... hoe doe je dat?' Paul Liekens

website: www.synchroniciteit.nl

Toeval volgens de astroloog

Ook voor astrologen bestaat toeval. Niet alles staat in de sterren geschreven. Wel vinden bij bepaalde planeet-patronen bepaalde gebeurtenissen vaker plaats.

In het voorbeeld van de  tweelingbroers die exact een jaar na elkaar op dezelfde manier om het leven komen is deels sprake van toeval. Als twee mensen op vrijwel dezelfde plek vrijwel gelijktijdig - met circa vier minuten verschil- worden geboren, dan zit er doorgaans een jaar verschil in de crisissituaties die ze meemaken. Het is dus niet verwonderlijk dat de tweelingbroers precies een jaar na elkaar overlijden. Dat het op dezelfde plek en manier gebeurt, daar is geen astrologische verklaring voor. Dat kun je dus toeval noemen.

Geurfrequenties

Geuren roepen gevoelens op dat kan zowel positief als negatief zijn. Net als beelden, geluiden en kleuren zijn ook geuren frequenties of trillingen, en daarmee dragers van informatie. Zo hebben geuren een enorm grote impact op je gevoel en je stemming.

Meer dan beelden of geluiden kunnen geuren bij ons herinneringen aan vroeger naar boven halen. Je neus kan je zomaar twintig jaar terugvoeren in de tijd.

Hoe vaak sta je in het dagelijks leven echt stil bij geuren?
Veelal is ruiken een onbewuste bezigheid, wat we als heel vanzelfsprekend beschouwen.
Ik adem, dus ik ruik.
Totdat je niet meer kunt ruiken, omdat je neus verstopt zit vanwege een hevige verkoudheid. Dan ontdek je een van de vele redenen waarom het zo belangrijk is om te kunnen ruiken. Je merkt dan namelijk al snel dat niets je meer smaakt. Dat komt omdat de geur van eten en drinken voor 90% de smaak bepaalt. Met onze tong kunnen we alleen zout, zuur, bitter, scherp, umami en zoet proeven. Met onze neus kunnen we 10.000 verschilende geurpatronen onderscheiden en onthouden.

Wat ruik je?
We zijn ons weinig bewust van geurindrukken. Als ik vraag wat je ziet en hoort, kun je dat waarschijnlijk uitvoerig beschrijven. Maar wat ruik je?
Misschien zeg je 'niets', tenzij je net een vers kopje koffie voor je neus hebt staan. De neus is het meest verwaarloosde zintuig van de mens. Samen met ons zesde zintuig zit het op de reservebank.

De biologische functie van geur en waarom we geuren onbewust waarnemen.
Van ons reukorgaan wordt aangenomen dat het ons oudste  zintuig is. Het staat nauw in verbinding het limbisch systeem, een groep structuren in de hersenen, betrokken bij onze emotie, motivatie, genot en het emotionele geheugen. Geur heeft een hormonale invloed op ons zenuwstelsel, lichaamstemperatuur, concentratievermogen, stressvorming, seksuele opwinding en de slaap- waakcyclus.

Tijd voor de neus

Voor onze ogen en oren geldt dat ze in verbinding staan met onze 'neocortex'. Van daaruit worden onze cognitieve functies o.a geheugen, taal, redeneren gereguleerd en die houden ons op het bewuste vlak veel meer bezig. Dankzij deze cognitieve functies kunnen we kaartlezen, praten, een gezicht herkennen of lezen.
Geursignalen hebben een geringe invloed op onze cognitieve functies. Dat blijkt al uit het simpele gegeven dat het lastig is om geuren in woorden uit te drukken. Je merkt al snel dat je geuren koppelt aan smaaksensaties, zoals zoet, fris enzovoort.

Gevoel -herinneringen - gevaar.
Meer dan beelden of geluiden kunnen geuren bij ons herinneringen aan vroeger  naar boven halen. Geur is tijdoverstijgend.
Geuren worden ook vaak in verband gebracht met stemming. Als je vaak  in de stank staat, word je daar niet vrolijk van. Maar de geur van een dennenbos maakt je rustig en kalm.

Geuren hebben ook een alarmerende functie!
 De 'reukzin' zorgt voor een vluchtreactie of handelend optreden bij brand, gaslucht of bedorven voedsel. Stel dat je eerst uitvoerig gaat nadenken over wat je ruikt. Dat zou je weleens je leven kunnen kosten bij levensbedreigende omstandigheden.

Lijflucht.
Is een geur te sterk, dan heeft dat een averechts effect.

Ons geursysteem

Geurfrequenties- het trillen van de geuren.
Ons geursysteem  steekt ingenieus in elkaar. Boven in onze neus ligt het reukslijmvlies met reukzintuigcellen. Aan de uiteinden van de reukzintuigcellen bevinden zich de geurreceptoren die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van geurmoleculen. Zodra er een geurmolecuul via de lucht in je neusgaten arriveert, plakt deze als het ware vast aan een geurreceptor, die een zenuwprikkel veroorzaakt. Onze hersenen krijgen zo allemaal pakketjes informatie toegestuurd, die zij omzetten naar één geursensatie.

Dit wordt ook wel de 'vormtheorie' genoemd, waarbij verondersteld wordt dat reukreceptoren in de neus een geurstof herkennen aan de vorm. De geurstof past in een receptor, zoals een sleutel in een slot.

Met onze zes zintuigen vertalen we de informatie uit het universum en vertalen dit naar onze werkelijkheid.

zie ook het item: 'Aromatherapie' op deze website voor de toepassing van aromatische oliën.
Deze worden van oudsher gebruikt vanwege hun geneeskrachtige werking, hun mentale stimulering en om het leven te veraangenamen.

Oogmeditatie

Ogen gaan slecht zien als er spanning staat op de oogspieren. Ieder oogprobleem komt door spanning in de oogspieren.  Zo is een bijziend oog te lang en wordt veroorzaakt door spanning in de schuine oogspieren. Ontspanning is de sleutel. Om weer goed te gaan zien, is het belangrijk om de ogen weer te leren ontspannen.
Leer jezelf weer goed zien op een natuurlijke manier. De overtuiging bestaat dat je alleen maar beter kunt gaan zien met een bril of lenzen. Gebruik je ogen als je leermeester, zodra je merkt dat je slecht ziet, ga dan na wat er aan de hand is. Doordat je je bewust bent van je zicht, word je je bewust van de stress. Zodra je je dat bewust word, kan je ontspannen, relativeren, glimlachen en ga je direct beter zien.

Goed leren zien zonder lenzen of bril.
De belangrijkste stap is om je bril af te zetten en je lenzen uit te gaan doen. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar de meeste mensen zijn verbaasd hoeveel ze zien met hun eigen ogen, ook al is het nog een wazige mist. 

Leer je ogen te ontspannen.
Leer zien op een natuurlijke manier, zonder spanning. Dit zal niet alleen je zicht verbeteren maar het ontspant je hele lichaam en geest. Je slaapt makkelijker in en je slaap zal dieper zijn, je kunt makkelijker bij jezelf blijven in stressvolle situaties, hoofdpijn, nek en rugklachten kunnen verminderen en zels verdwijnen. Merk je dat je teveel tuurt en met je ogen knijpt als je achter de computer zit? Zorg voor genoeg ontspanning voor je lijf en voor je ogen gedurende de dag.

Ontspanningsoefeningen, oogmeditatie, e-book en video-instructie:

www.volzicht.nl

Intuïtie

Intuïtie kennen we- in meer of mindere mate - allemaal uit eigen ervaring. Je voelt dat er iets mis, voordat je het weet. Intuïtie is een direct inzicht waaraan geen gedachtengang of redenering is voorafgegaan. Misschien is het een 'rechtstreekse straal uit de goddelijke geest in ons hart'. Misschien is het ook een uiterst praktische vorm van verlichting-light.

Het is in ieder geval de moeite waard om je intuïtief  vermogen te versterken. Zo verklein je een storende blinde plek in je bestaan en voorkom je dat je beslissingen puur op basis van rationele afwegingen neemt.

Maar hoe doe je dat?
Een eerste stap is om je intuïtieve ingevingen serieus te leren nemen. Op intuïtie volgt vaak een rationele bevestiging. Als wij handelen naar aanleiding van onze intuïtie zijn we nog weleens geneigd om de bevestiging achteraf als beginpunt te nemen. Als je je eigen intuïtieve ingevingen leert herkennen en vertrouwen, kun je je intuïtief vermogen verder ontwikkelen.

Proeven met al je zintuigen

In de westerse cultuur onderscheiden we vijf zintuigen: zicht, gehoor, reukzin, tastzin en smaak. De geest, die 'proeft' op energetisch niveau, wordt weleens het zesde zintuig genoemd. Binnen de antroposofie wordt zelfs uitgegaan van twaalf zintuigen waarmee we in voortdurende wisselwerking staan met de wereld om ons heen. Temperatuurzin bijvoorbeeld. Maar ook waarnemingszin en evenwichtszin. 

Al deze zintuigen vormen een brug: ze verbinden binnen - onze ziel, ons diepste wezen- met buiten, door middel van geuren, aanrakingen, kleuren en smaken. Als je eet, maak je iets uit de buitenwereld tot deel van jezelf: een letterlijk intieme ervaring! Daarom is het jammer dat we er tijdens een maaltijd vaak nauwelijks bij zijn met onze gedachten. Bij de eerste hap misschien, maar de rest verdwijnt vaak gedachteloos in je mond terwijl je praat, leest, mijmert of alweer bezig bent met het volgende dat je gaat eten of drinken.

Je bent je er eigenlijk niet van bewust geweest wat er tijdens het eten, kauwen en slikken gebeurde in je mond en in de rest van je lichaam. Want behalve het voedsel zelf neem je ook de kwaliteit, 'de energetische waarde' ervan tot je en dat doet iets met je.

Wie met aandacht eet en tijdens het eten behalve mond en neus àlle zintuigen op scherp zet, gaat een relatie aan met voedsel en leert de essentie ervan kennen.

De zintuigen van de ziel

Ons lichaam heeft vijf zintuigen: tastzin, reuk, smaak, zicht, gehoor. Maar laten we vooral de zintuigen van onze  ziel niet vergeten: intuïtie, vrede, het vooruitzien, vertrouwen, empathie. Het verschil tussen mensen ligt in hun gebruik ervan. De meeste mensen weten niets van de innerlijke zintuigen en een klein aantal vertrouwt er net zo op als op hun lichamelijke zintuigen, en misschien nog wel meer.