Startpagina

De Gulden Regel

'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'.

De nagenoeg universele suggestie die de meeste spirituele benaderingen van de wereld ons bieden is dat we een of andere vorm van de Gulden Regel in praktijk brengen.

Boeddhisme: 'Krenk anderen niet op manieren die ge zelf als pijnlijk zoudt ervaren.'
( Udanavarga 5: 1)

Christendom:  'Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten'. ( Matteüs 7: 12)

Confucianisme: 'Doe anderen niet aan wat ge zelf niet aangenaam zoudt vinden. Dan zal er geen wrok jegens u heersen, noch in de familie of de staat.' ( Analecten 12:2)

Hindoeïsme: 'Zie hier de optelsom der plichten: doe anderen niets waarvan ge niet wilt dat zij het u zouden doen.' (Mahabharata 5: 1517)

Islam: 'Voorzeker, niemand onder u is een gelovige voordat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf verlangt.' (Soenna)

Jodendom: 'Wat u onaangenaam is, doe dat ook niet uw medemens aan. Dit is de gehele Wet; de rest is alleen commentaar.' (Talmoed, sjabbat 3id)

Taoïsme: 'Zie het profijt van uw naaste als uw eigen profijt, en het verlies van uw naaste als uw eigen verlies.' (Tai shang Kan Yin P'ien).

Zoroastrisme:'.. dat karakter alleen goed is, als u ervan afziet anderen iets aan te doen wat niet goed is voor uzelf.' ( Dadisten- I-dinik 94: 5)

Universele waarheid

Alle mystieke en godsdienstige stromingen hebben een Universele Waarheid. De essentie van deze Universele Waarheid betreft het inzicht in de achterliggende universele wetten die ten grondslag liggen aan de aard, de betekenis en de werking van het universum als geheel.

Alle beschrijvingen die we aantreffen bij de verschillende wijsheidstradities zijn in feite allemaal stukjes van dat geheel. In andere woorden, iedere tradite beschrijft het inzicht in het grotere geheel vanuit net weer een ander perspectief.

We krijgen inzicht in de achterliggende wetmatigheden als geheel. Wanneer we de waarnemingen vanuit deze verschillende perspectieven naast elkaar leggen.

Universele wetmatigheden.
Alle wegen van de religies zijn terug te voeren op directe ervaring van het Mysterie. Lange tijd waren waarheden voorbehouden aan mystici. Nu zijn inzichten voor iedereen beschikbaar. Daardoor vindt er een groeiend bewustzijn plaats waardoor mensen in staat zijn om contact te maken met hun eigen innerlijk weten. Oude kennis komt in een ander daglicht te staan.

Innerlijk weten.
Voor mystici is dat niets nieuws. Ze hebben altijd geweten dat de waarheid ergens diep in onszelf te vinden is en dat het mogelijk is om te leren daar d.m.v oefening steeds duidelijker contact mee te maken.
Alle spirituele disciplines wijzen erop dat onze gevoelens een pad naar kennis zijn en instrumenten voor de hoogste kennis. Er moet een zuivering of een verdieping plaatsvinden van deze gevoelens, zodat we objectieve kennis verkrijgen.

Eenheidservaringen.
Of het nu een religie, of Tao, of Zen, of Yoga, het komt allemaal vanuit dezelfde bron van een innerlijke ervaring -wanneer een persoon de eenheid binnen in zichzelf ervaart.

De directe mystieke-ervaring.
Een authentieke mystieke ervaring reikt voorbij ons ego, en ons rationeel, logisch verstand, en ook voorbij tijd en ruimte. Het brengt allereerst een gevoel van verwondering en bevrijding van de benauwdheid van tijd. Een groeiende openbaring van een veel groter en wonderbaarlijker universum en een veelomvattender identiteit dan we ook in de verste verten konden vermoeden met onze gewone zintuigen en ons gewone bewustzijn.

Mystici laten weten dat een dergelijke ervaring nauwelijks in woorden te omschrijven valt.
Het is een ervaring van één-worden, een versmelten, een Eén-zijn-met-Alles. En omdat we alles ' worden', kunnen we tijdens zo'n directe, mystieke ervaring ook alles ' weten'.
Door zo'n Eenheidservaring is het niet langer nodig om te geloven, want op basis van die directe ervaring 'weten' we.

Zo hebben individuen die leefden in de meest uiteenlopende tijden en culturen via een dergelijke directe ervaring van Eén-zijn-met-Alles kennisgenomen van de Universele Waarheid.

 

 


 

 

 

Esoterische leer

Alle grote godsdiensten kennen naast een uiterlijke geloofsleer, ook een innerlijke leer.
Deze innerlijke leer bevat meestal de diepere kennis van de grote profeten of mystici, die stichters van deze godsdiensten waren. 
Juist deze innerlijke, esoterische leringen lijken veel op elkaar.

Het doel van alle authentieke mystieke disciplines is het verwerven van inzicht in de Universele Waarheid. Esoterische stromingen hebben dan ook geen moeite gehad met het overnemen van de wijsheid van andere tradities wanneer dat iets toevoegde aan hun eigen lering.

Kennis van de Universele Waarheid komen we tegen bij inheemse volkeren, in het Hindoeïsme(Veda), in de leringen van de Chinese wijsgeer Lao Tse(Tao Te Tjing), in de hermetische filosofie, en bij de oude Griekse filosofen. Ook komen we haar tegen in de esoterische leringen van de joodse mystiek(de kabbala), de islamitische gnostiek(soefisme) en ook in de 'innerlijke' leringen van het christendom.

 

Christendom

In de Bijbel is de mystieke kennis ook aanwezig, vaak in versluierde vorm.
De kerkvaders zagen deze mystieke kennis als ketterij. Met als gevolg een groot verschil tussen de uiterlijke leer van de kerken en de vaak geheime innerlijke leer.
Na het vinden van de Dode-Zeerollen en de vondsten bij Nag Hammadi is hier meer over bekend geworden(1945/46)

De Nag Hammadi teksten geven belangrijke  aanwijzingen om alle autoriteiten buiten onszelf los te laten en op zoek gaan naar ons eigen innerlijk weten.
Ook de inzichten van christelijke mystici, zoals Hildegard von Bingen en Meester Eckhart hebben een algemenere erkenning gekregen.

"Veel westerse zoekenden, zijn op lange reizen geweest op zoek naar de dieptes van de oosterse mystieke disciplines, om aan het einde daarvan tot een hernieuwde verwondering over de christelijke erfenis te komen.

Het hoogtepunt van de christelijke openbaring bevat de kennis van de onderlinge verbondenheid van al het leven, het gevoel voor organisch evenwicht en de mysterieuze vereniging van tegenstelden, de grootsheid van de ziel, toewijding aan compassie, het ethisch leven en het ontzag voor de onuitsprekelijke heiligheid van God en de heiligheid van het dagelijks leven. En niet te evrgeten de bewondering voor goddelijke schoonheid en de passie voor God als de Geliefde. 

Absolute waarheden

1. Er is altijd meer dan het (menselijk) oog kan bevatten.
- na rampen staan mensen opener voor elkaar.

2. We zijn allemaal EEN.
- je kunt je al dan niet bewust zijn of worden van je bestaan binnen het GEHEEL.

3. Alles en iedereen is Goddelijk.

4. Iedereen is altijd actief op zoek naar VREDE.